Poslední aktualizace: 6. listopadu 2016
ŽELEZNIČNÍ STANICE ZDICE

|   Stručná historie   |   Stav do roku 2008   |   Současnost   |

OBSAH


 
 
 
 
1 Stručná historie
Železniční stanice (ŽST) Zdice byla vybudována v souvislosti s výstavbou České západní dráhy (BWB - Böhmische Westbahn) v trase začínající na nádraží České západní dráhy v Praze (dnes Praha-Smíchov), pokračující podél řeky Berounky do Berouna a dále přes Zdice, Hořovice, Rokycany, Plzeň, Domažlice do bavorského města Furth im Wald, odkud byla z německé strany napojena přes Schwandorf na železniční trať Nürnberg - Regensburg. Vlastní stavba byla zahájena na jaře roku 1861. V prosoru Zdic byla dráha původně projektována na levém břehu Červeného potoka, s pokračováním podél státní silnice na Žebrák a Cerhovice, kde se již dostávala do trasy později skutečně realizované.

Zdické nádraží se mělo nacházet blízko náměstí, tedy v samém centru obce. Vzhledem k odporu majitelů pozemků a žebráckých radních byla trasa v úseku Zdice - Cerhovice přeprojektována přes Hořovice. Jelikož již za obcí Popovice (před soutokem Litavky a Červeného potoka) se trasa mírně stočila, aby zůstala na pravém břehu Červného potoka, došlo i k odsunu zdického nádraží od centra obce a navíc k umístění staniční budovy na jižní straně kolejiště.

Trať v úseku Praha - Plzeň včetně ŽST Zdice byla prvně zkušebně projeta 29. června 1862, slavnostní zahájení provozu proběhlo 14. července 1862 a zahájení pravidelného provozu o den později, tedy 15. července 1862. Dalším významným datem v historii ŽST Zdice je 20. prosinec 1875, kdy byl zahájen provoz na Rakovnicko-protivínské dráze v úseku Protivín - Zdice (RPD). Do ŽST Zdice byla RPD napojena přes hořovické zhlaví. ŽST Zdice se stává dispoziční stanicí pro úseky Zdice - Praha, Zdice - Plzeň a Zdice - Protivín, což má za následek rozšiřování kolejiště, manipulačních ploch a depa. Dne 1. ledna 1895 byla BWB zestátněna a stala se součástí sítě Rakouských státních drah (KkStB - Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen). Zdvoukolejnění v okolí stanice Zdice probíhalo etapovitě, přičemž v úseku od Berouna proběhlo zdvoukolejnění do roku 1904 a ve směru na Hořovice probíhala výstavba druhé koleje až po roce 1921 a dokončena v roce 1926. Dne 28. října 1918 došlo k další změně vlastníka a provozovatele dráhy (vlivem vzniku Československa) na Československé státní dráhy (ČSD). Zároveň se zdvoukolejňováním trati Praha - Plzeň probíhala úprava hořovického zhlaví spočívající v odklonu os hlavních staničních kolejí č. 1 a 2 (v úseku na zhlaví) směrem na jih od původních os a novém zapojení trati od Protivína v podobě přeložky, která byla realizována kolem roku 1920. Změny hořovického zhlaví měly za následek prodloužení užitečných délek staničních kolejí a zisk prostoru pro rozšiřování depa, kde probíhala výstavba např. nové delší točny a nové topírny s dokončením v roce 1929 (výstavba depa zahájena 13. srpna 1928, po dokončení mělo cca 220 zaměstnanců). Změn doznalo také berounské zhlaví, souvisejících s prodloužením staničních kolejí a především odsunem hlavních staničních kolejí č. 1 a 2 cca o 3 osy severněji, čímž byl získán větší počet staničních kolejí s nástupními hranami úrovňově přístupnými od staniční budovy bez přímého ohrožení cestujících projíždějícími vlaky po hlavních kolejích.

5. června 1987 byla dokončena elektrizace trati v úseku Beroun - Plzeň střídavou napěťovou soustavou 25 000 V 50 Hz s napájecími stanicemi Zdice a Mýto. V rámci předelektrizačních úprav došlo k minimálním stavebním změnám v obvodu ŽST Zdice, spočívajících především ve zvýšení nástupních hran. Na peronizaci nebo zamýšlenou novou výstavbu staniční budovy na opačné - severní straně kolejiště (blíže obci) již finanční prostředky nezbývaly. Změn doznalo zabezpečovací zařízení. Stanice byla vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením (RZZ) a mezistaniční úseky automatickým blokem. Dokončení elektrizace bylo významné rovněž pro zdické depo, které prožívalo léta největšího rozkvětu s dislokací cca 60 lokomotiv a motorových vozů a s počtem cca 470 zaměstnanců. 1. ledna 1993 opět dochází ke změně vlastníka a provozovatele (po vzniku České republiky) na České dráhy, s. o. (ČD, s. o.). Po roce 1997 byl započat útlum činnosti zdického depa. V prosinci roku 2002 byl provoz depa oficiálně ukončen. Depo nebylo téměř využíváno a sloužilo především k odstavování neprovozních železničních vozidel. Od roku 2005 začala v části depa rozvíjet svou činnost firma SAXI v podobě muzea železniční a silniční techniky. 1. ledna 2003 dochází k oddělení vlastnictví dráhy a provozu. Vlastníkem dopravní cesty se stává Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.) a provozovatelem České dráhy, a. s. (ČD, a. s.).


   NAHORU   


2 Stav do roku 2008
ŽST Zdice - berounské zhlaví

Obr. 2.1: ŽST Zdice - berounské zhlaví (6. 1. 2008)


ŽST Zdice - výpravní budova (5. 4. 2007)
Obr. 2.2: Zdice - výpravní budova (5. 4. 2007)
ŽST Zdice se nachází v km 47,863 dvoukolejné elektrizované železniční trati Praha - Plzeň č. 170 dle knižního jízdního řádu (KJŘ - užíváno v následujícím textu), č. 713 dle nákresného/sešitového jízdního řádu (NJŘ/SJŘ) a v km 101,911 jednokolejné neelektrizované železniční trati Protivín - Zdice č. 200 dle KJŘ (užíváno v následujícím textu), 715A dle NJŘ/SJŘ. Železniční trať č. 170 je součástí sítě celostátních drah, dále je součástí 3. národního tranzitního železničního koridoru a sítě TERFN (Trans-European rail freight network - Transevropská železniční nákladní síť), disponovala traťovou třídou zažížení D3 (22,5 t/7,2 t), nejvyšší traťovou rychlostí 100 km/h a je elektrizována střídavou trakční napájecí soustavou 25 000 V, 50 Hz. Trať č. 200 je součástí sítě celostátních drah, disponuje traťovou třídou zažížení C3 (20,0 t/7,2 t) a nejvyšší traťovou rychlostí 75 km/h. Rychlostní poměry v ŽST Zdice byly limitovány směrovými poměry hlavních staničních kolejí a umístěním výhybek. Přes celou stanici byla nejvyšší rychlost omezena na 80 km/h po 1. a 2. staniční koleji, v oblouku při výjezdu směrem na Lochovice je rychlost omezena na 50 km/h a všechny výhybky při jízdě do odbočky umožňovaly nejvyšší rychlost 40 km/h. Evidenční číslo stanice je 731042 a nachází se v nadmořské výšce 261,462 m n. m. Dle povahy práce se jedná o stanici osobní i nákladní, po provozní stránce o stanici mezilehlou a odbočnou pro trať Protivín - Zdice. Sídlem vrchního přednosty je uzlová železniční stanice (UŽST) Beroun. Stanice spadá do obvodu působnosti Regionálního centra provozu (RCP) Praha a Krajského centra osobní dopravy a přepravy (KCOD) Praha.

Organizace provozu na trati č. 170 i č. 200 probíhá dle předpisu ČD D2 a zábrzdná vzdálenost na trati č. 170 (mimo Beroun) je 1 000 m a na trati č. 200 je 700 m. Provoz na dvoukolejné trati č. 170 je pravostranný. Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Zdice bylo 3. kategorie - reléové s číslicovou volbou cestového systému a traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) na přilehlých mezistaničních úsecích bylo v případě směru Beroun a Hořovice 3. kategorie - automatický blok (AB 3 - 74, tříznaký, obousměrný) a ve směru Lochovice je TZZ 1. kategorie - telefonické dorozumívání. Obsluha SZZ byla prováděna z dopravní kanceláře umístěné v technologické budově západně od budovy výpravní, a to dvěma výpravčími vnitřní služby (hlavní + panelista). Výprava vlaků byla zajištěna jedním výpravčím vnější služby s kanceláří umístěnou v prostorách výpravní budovy. Ve stanici se nacházejí dva úrovňové železniční přejezdy - v km 46,806 (účelová komunikace), v km 101,263 (účelová kominikace k napájecí stanici). Oba přejezdy byly vybaveny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS) typu AŽD 71.

Tab. 2.1: Přehled hlavních návěstidel a předvěstí

Návěstidlo Poloha [km] Druh Poznámky
1 L 46,715 Světelné, vjezdové, stožárové PN
2 L 46,715 Světelné, vjezdové, stožárové PN
S 1 47,309 Světelné, odjezdové, na krakorci PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 2 47,322 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 3 47,372 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 4 47,345 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 5 47,550 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 6 47,522 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 7 47,579 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 8 47,572 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
S 10 47,584 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 1 48,144 Světelné, odjezdové, na lávce PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 2 48,144 Světelné, odjezdové, na lávce PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 3 48,144 Světelné, odjezdové, na lávce PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 4 48,071 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 5 48,086 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 6 48,103 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 7 48,070 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 8 48,044 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 9 48,053 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 10 48,055 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 12 48,083 Světelné, odjezdové, stožárové PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 14 48,035 Světelné, odjezdové, trpasličí PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 16 48,010 Světelné, odjezdové, trpasličí PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 18 47,980 Světelné, odjezdové, trpasličí PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 20 47,985 Světelné, odjezdové, trpasličí PN, platné pro jízdu vlaku i posun
L 22 47,953 Světelné, odjezdové, trpasličí PN, platné pro jízdu vlaku i posun
1 S 48,660 Světelné, vjezdové, stožárové PN
2 S 48,660 Světelné, vjezdové, stožárové PN
PS 101,064 Světelné, vjezdové, stožárové PN
Př PS 100,303 Světelné, předvěst, stožárové
Pozn.: PN = přivolávací návěst.


Tab. 2.2: Přehled nástupišť

Nástupiště č. Nástupiště u koleje č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Poznámky
I 9 47,750 47,996 246 Úrovňové, vnější se zpevněnou hranou - Tischer
II 7 47,900 47,996 96 Úrovňové, jednostranné se zpevněnou hranou - Tischer
III 5 47,850 48,000 150 Úrovňové, jednostranné s nezpevněnou hranou - sypané
IV.x 3N 47,680 47,980 300 Úrovňové, jednostranné s nezpevněnou hranou
IV.y 3Z 47,980 48,050 70 Úrovňové, jednostranné se zpevněnou hranou - zděné
IV 3N + 3Z 47,680 48,050 370 Úrovňové, jednostranné
V 1 47,632 48,044 412 Úrovňové, jednostranné se zpevněnou hranou - Tischer
VI 2 47,643 47,937 294 Úrovňové, jednostranné se zpevněnou hranou - Tischer
VII 4 47,643 47,914 271 Úrovňové, jednostranné se zpevněnou hranou - Tischer


Tab. 2.3: Přehled dopravních kolejí

Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Účel, TV a další poznámky
1 47,309 48,144 835 Hlavní staniční, TV
2 47,322 48,144 822 Hlavní staniční, TV
3 47,372 48,144 772 Hlavní staniční pro směr Lochovice, TV
4 47,345 48,071 726 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
5 47,550 48,086 536 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
6 47,522 48,103 581 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
7 47,579 48,070 491 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
8 47,572 48,044 472 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
9 47,582 48,053 471 Pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
10 47,584 48,055 471 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
12 47,504 48,083 579 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
14 47,504 48,035 531 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
16 47,504 48,010 506 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
18 47,504 47,980 476 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
20 47,504 47,985 481 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice, TV
22 47,592 47,953 361 Kusá, pouze odjezd směr Hořovice a Lochovice
Pozn.: TV = trolejové vedení.


Do berounského zhlaví jsou napojeny pouze všeobecné nakládkové a vykládkové koleje (VNVK). Mnohem členitější je oblast hořovického zhlaví, do kterého je napojena manipulační kolej od napájecí stanice, soubor manipulačních kolejí a vleček v oblasti původní traťové koleje ve směru Lochovice a kolejiště depa. Prostor části depa je stále využíván firmou SAXI, která zde má umístěnu muzejní expozici věnovanou železniční a silniční technice. Vlečkou jsou napojeny na železniční síť České dřevařské závody Praha, a. s., Pila Zdice (zpracování dřeva) a Korona Lochovice, spol. s r. o. (výrobce pořadačů písemností a lepenky). Velice blízko vlečce je firma Narex Zdice, s. r. o. (výroba závitového nářadí, strojírenská výroba), sídlící v prostoru bývalé vápenky.

Kolejové schéma ŽST Zdice - stav do roku 2008

Obr. 2.3: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav do roku 2008


ŽST Zdice - hořovické zhlaví

Obr. 2.4: ŽST Zdice - hořovické zhlaví (6. 1. 2008)


Fotogalerie 2.1: ŽST Zdice (do roku 2008)

ŽST Zdice (6. 9. 2008)
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
Berounské zhlaví, pohled na kolejové spojky od "železňáku"
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
Berounské zhlaví, most přes Litavku (místně zvaný "železňák")
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Berounské zhlaví, v pozadí most přes Litavku
 
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
Berounské zhlaví, v pozadí most přes Litavku
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Kolejiště z berounského zhlaví
 
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
ŽST Zdice (6. 9. 2008)
Kolejiště z berounského zhlaví
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Kolejiště cca z úrovně mostu přes ul. Čs. armády
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Výpravní budova, pohled z přednádražního prostoru
 
ŽST Zdice (28. 8. 2008)
ŽST Zdice (28. 8. 2008)
Pohled na kolejiště směrem k berounskému zhlaví
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Kolejiště - pohled na kusé koleje s deponií nákladních vozů
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Kolejiště - vlevo technologická budova RZZ
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Kolejiště z hořovického zhlaví (v pozadí kopec Knihov)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Hořovické zhlaví - původní TK směr Příbram s napojenými vlečkami
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Rotunda bývalého depa - současného muzea
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Vlevo vlečka a nákladiště pily, vpravo bývalá TK směr Příbram
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Hořovické zhlaví - vpravo TK směr Příbram, přímo směr Hořovice
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Depo - točna
 
 
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Pohled od točny v depu na kolejiště ŽST (v ose budoucích TK směr Plzeň)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
ŽST Zdice (6. 1. 2008)
Pohled na část areálu bývalého depa
 
ŽST Zdice (14. 4. 2007)
ŽST Zdice (14. 4. 2007)
"Zřícenina" hradu u výtažné koleje na hořovickém záhlaví
ŽST Zdice (14. 4. 2007)
ŽST Zdice (14. 4. 2007)
Hořovické záhlaví s výtažnou kolejí
 


   NAHORU   


3 Přestavba v rámci 3. TŽK
Stavební úpravy ŽST Zdice byly součástí stavby 3. tranzitního železničního koridoru 3310 Beroun - Zbiroh, pro kterou byl zpracován k 30. 6. 2006 projekt s názvem akce Optimalizace trati Beroun - Zbiroh na základě zadání SŽDC, s. o. firmami Metroprojekt Praha a. s. a GeoTec-GS, a. s. (subdodavatelé Pragoprojekt, a. s.; Sudop Praha, a. s.; Pragema s. r. o.; Moravia Consult Olomouc, a. s.). Předpokládané celkové investiční náklady realizace stavby činily 5 323 670 000 Kč (k roku 2010). Stavba měla být realizována v průběhu 4 let, se začátkem 1. srpna 2008 a předpokládaným ukončením 31. července 2011.

Úsek Beroun - Zdice byl optimalizován na nejvyšší traťovou rychlost 120/130 km/h (v/vvyj) pro klasické soupravy a 150 km/h (vk) pro soupravy s naklápěcí skříní. V úseku Zdice - Zbiroh bude po optimalizaci dosaženo nejvyšší traťové rychlosti 130/140/160 km/h (v/vvyj/vk), přičemž k nejvýraznějšímu poklesu dochází v prostoru dvou oblouků v úseku Zdice - Stašov, kde je traťová rychlost omezena na 105/110/135 km/h. Lze očekávat dílčí úpravy traťových rychlostí s novelou patřičné normy - zvláště vvyj. Vlivem lokálních přeložek oblouků dojde kromě zlepšení směrových poměrů ke zkrácení úseku o cca 390 m. Nástupní hrany ve stanicích a zastávkách budou o délce 200 m. Mezistaniční úseky budou vybaveny novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - elektronický tříznaký automatický blok s banalizací a s kolejovými obvody 75 Hz (KO 3103).

Úpravy ŽST Zdice vyplývají z realizace plné peronizace a zvýšení rychlosti v hlavních staničních kolejích. Zřízena byla dvě krytá ostrovní nástupiště o délce 300 m v prostoru současných kolejí č. 3 a 4 s mimoúřovňovým bezbariérovým přístupem (výtahy) podchodem s vyústěním do přednádražního prostoru východně od staniční budovy. U nové koleje č. 5 bylo zřízeno vnější nástupiště o délce 100 m a u koleje č. 7b vnější nástupiště o délce 50 m. Bez náhrady jsou zrušeny bývalé koleje č. 14, 16, 18, 20, 22 a 24, kolej č. 9 je rozdělena nástupištěm v úrovni staniční budovy na kusé koleje č. 7a (manipulační) a 7b (dopravní). Úpravami zhlaví došlo ke zvýšení rychlosti v hlavních staničních kolejích na 120/130/150 km/h a rychlost při jízdě přes výhybky do odbočky je 50 km/h (60 km/h do kolejí č. 3 a 4 na berounském zhlaví). Rekonstrukcí prošel ocelový most přes řeku Litavku (průběžné štěrkové lože) a dle nových směrových poměrů staničních kolejí je upraven most přes ul. Čs. armády (III/1174). Výraznou směrovou úpravou prošlo hořovické zhlaví, které bylo napřímeno do osy hlavních staničních kolejí č. 1 a 2 přes část prostor zrušeného depa (v projektu se s napojením zbytku depa na železniční síť původně nepočítalo - nebylo řešeno). Rychlost v oblouku při zaústění tratě č. 200 do stanice zůstává zachována na 50 km/h, přičemž do oblouku byla nově zapojena manipulační kolej od napájecí stanice. Staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie - elektronické stavědlo, výhledově (po přestavbě Berouna v rámci sousední stavby) s ovládáním z pracoviště JOP v ŽST Beroun (bez pomocného stavědla v ŽST Zdice).

Současně s úpravami ŽST Zdice dle projektu Optimalizace trati Beroun - Zbiroh byla realizována výstavba (dle projektu zpracovaného pro Město Zdice) prodloužení podchodu s vyústěním severně od kolejiště k zajištění lepší dostupnosti stanice. Jelikož samotné město nemělo k dispozici dostatečné finanční prostředky na prodloužení podchodu, je stavba finančně zajištěna ve výši 13,5 milionu Kč ze strany Středočeského kraje a zbylá část SŽDC. Jednání probíhají ohledně rekonstrukce stávající výpravní budovy, která je od roku 2016 v majetku SŽDC s. o.

Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 7. červnu 2009

Obr. 3.1: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 7. červnu 2009


Fotogalerie 3.1: ŽST Zdice - stav k 7. červnu 2009

ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Berounské zhlaví
od výhybky č. 11,
snesena kolej č. 4
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Berounské zhlaví
z koleje č. 3 (vlak k oslavě
150 let Škoda Plzeň)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Kusé koleje
při berounském zhlaví,
koleje č. 14 a 16 sneseny
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Kusé koleje,
pohled k depu,
koleje č. 14 a 16 sneseny
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pohled na kolejiště
od výhybky č. 12
na berounském zhlaví
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pohled na kolejiště
od koleje č. 5
(R 753 a R 754)
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
Kusé koleje v pohledu
z úrovně výpravní budovy,
koleje č. 14 a 16 sneseny
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví z prostoru mezi kolejemi č. 22 a 24
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
ŽST Zdice (7. 6. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví z prostoru snesené koleje č. 16
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Kolejiště od úrovně
výpravní budovy, kolej
č. 9 částečně snesena
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Kolejiště s patrnými
provizorními nástupišti
při kolejích č. 6 a 8
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
s bývalým stavědlem St2
a depem v pozadí
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Rotunda bývalého depa
- dnešního muzea
 
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Kolejiště/hořovické zhlaví
ze spádoviště (návěstidlo
Sp stále ještě činné)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Točna v bývalém
depu/dnešním muzeu
 
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Vlevo spádovištní/výtažná
kolej 12a, vpravo snesená
část kolejiště depa
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Snesená část kolejiště
depa = prostor pro nové
hořovické zhlaví/záhlaví
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Místo průchodu budoucích
kolejí nového (napříme-
ného) hořovického záhlaví
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Nové stožáry/patky TV
vytyčují nové hořovické
záhlaví a TK v pokračování
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pozůstatky napojení
kolejiště depa z koleje
č. 12a
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Výtažná kolej 12b s již
neaktivním návěstidlem
Se 30
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pozůstatky spojky
do depa z koleje 12a
(výh. č. 108 a náv. Se 32)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Dočasné ukončení částeč-
ně snesené koleje č. 12b
 
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pozůstatky kolejiště depa,
v pozadí místo "překřížení"
starých TK novými
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Rozestavěné nové
objekty napájecí stanice
 
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Pohled do stanice
v ose nových TK z míst
"překřížení" TK starých
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Místo přechodu nových TK
přes staré, pohled směr
Hořovice
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
ŽST Zdice (6. 6. 2009)
Skrývka v místě nového
zářezu pro přeložku
oblouku za km 48,800


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. červenci 2009

Obr. 3.2: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. červenci 2009


Fotogalerie 3.2: ŽST Zdice - stav k 6. červenci 2009

ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Berounské zhlaví,
most přes Litavku
částečně snesen v 1. koleji
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Berounské zhlaví,
snesena lichá část
 
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Pohled do kolejiště
z nástupiště mezi kolejí
č. 2 a snesenou kolejí č. 1
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Lichá kolejová skupina, sneseny koleje č. 1 a 3,
odtěžen štěrk v koleji č. 3
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Výpravní budova s odstra-
něným přístřeškem v poh-
ledu od snesené koleje č. 1
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví z prostoru mezi
snesenými kolejemi č. 1 a 3
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
ŽST Zdice (6. 7. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví z nástupiště při koleji
č. 2


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 19. červenci 2009

Obr. 3.3: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 19. červenci 2009


Fotogalerie 3.3: ŽST Zdice - stav v průběhu stavby od 19. července do 16. srpna 2009

ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Berounské zhlaví,
most přes Litavku,
rekonstrukce v koleji 1a
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Berounské zhlaví,
snesena kolej 1a a lichá
staniční kolejová skupina
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Berounské zhlaví v pohledu z úrovně podjezdu
ul. Čs. armády (III/1174)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Podjezd ul. Čs. armády
(III/1174) pod berounským
zhlavím - pohled z ulice
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Podjezd ul. Čs. armády
(III/1174) - pohled
z kolejiště
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled na kolejiště z koleje
10a (dříve pro postrkové
lokomotivy na kolej č. 10)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Prostor VNVK dočasně
odpojen vlivem snesené
liché kolejové skupiny
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Skladiště a nová
provozní/technologická
budova s budoucí DK
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled na snesenou
lichou kolejovou skupinu
od koleje č. 2
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Výstavba podchodu, patr-
ný prostor pro schodiště
a výtah nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Lichá kolejová skupina,
vpravo základ
nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled k hořovickému zhla-
ví z provizorního nástupiš-
tě mezi kolejemi č. 6 a 8
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví z koleje č. 24, kolej
č. 22 snesena
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled k hořovickému
zhlaví od koleje č. 2
 
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled do stanice
z obvodu depa
 
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Prostor budoucího hořo-
vického zhlaví, stořáry TV
vymezují směr nových TK
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Současné hořovické zhlaví
v pohledu z koleje č. 12a
 
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled do stanice
z hořovického zhlaví
 
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Prostor budoucího hořo-
vického záhlaví se zbytky štěrku po koleji k točně
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Zbytky popelové jámy
bývalého depa v trase
doucího staničního záhlaví
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Současné hořovické zhlaví,
vpravo kolej č. 12a s po-
zůstatkem napojení depa
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Současný (v pozadí)
a nový propustek ve stav-
bě na hořovickém záhlaví
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pozůstatky kolejiště
obvodu depa při výjezdu
do výtažné koleje
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pozůstatky kolejiště v mís-
tě bývalé poslední výhyb-
ky ve výtažné koleji depa
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pozůstatky výtažné koleje
z kolejiště bývalého depa
 
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Rozestavěný nový
provozní objekt napájecí
stanice
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled v ose nových TK,
záhlaví/zhlaví ŽST z míst
překřížení stávajících TK
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
ŽST Zdice (19. 7. 2009)
Pohled do míst budoucího
zářezu přeložky oblouku
za km 48,800
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Pohled na kolejiště směrem
k berounskému zhlaví
od budoucího podchodu
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Stavební jáma části
podchodu pod lichou
kolejovou skupinou
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Rozestavěné zastřešení
nástupiště II. v pohledu
od DK směr Beroun
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Výstavba podchodu
v pohledu od výpravní
budovy
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Rozestavěné zastřešení
nástupiště II. v pohledu
od DK směr Hořovice
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Pohled na kolejiště směrem
k hořovickému zhlaví
od úrovně stávající DK
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
ŽST Zdice (26. 7. 2009)
Rozestavěná část
zastřešení nástupiště II.
v celkovém pohledu
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Berounské zhlaví,
most přes Litavku,
v 1. koleji nová mostovka
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Berounské zhlaví, navýšení
železničního spodku
k podjezdu III/1174
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Rekonstrukce mostu
přes ulici Čs. armády
(III/1174)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Železniční spodek liché
kolejové skupiny v pohledu
k berounskému zhlaví
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Výstavba podchodu,
vybetonován v prostoru
budoucího II. nástupiště
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Pokračující výstavba
zastřešení nástupiště II.
a I. (při výpravní budově)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
ŽST Zdice (16. 8. 2009)
Železniční spodek nového
hořovického záhlaví a zhla-
ví v pohledu do stanice


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. a 9. září 2009

Obr. 3.4: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. a 9. září 2009


Fotogalerie 3.4: ŽST Zdice - stav k 6. a 9. září 2009

ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Lichá kolejová skupina
v nové podobě pohledem
z koleje č. 5
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Pohled na koleje č. 5 a 3
s pokračující výstavbou
nástupišť, podchodu atd.
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Schodiště do podchodu
z nástupiště I., v pozadí
objekt výtahu
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Kolejiště pohledem k be-
rounskému zhlaví z prosto-
ru mezi kolejemi č. 5 a 3
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Pohled do kolejiště od ko-
leje č. 6 - pokračující
výstavba nástupiště II.
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Západní část ostrovního
nástupiště II. a kolej č. 1
pohledem od koleje č. 2
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
ŽST Zdice (6. 9. 2009)
Dočasné napojení nových
kolejí č. 7b, 5 a 3 do stá-
vajícího lochovického zhlaví
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví,
prostor kolejových spojek
mezi kolejemi č. 1 a 2
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví, poh-
led k mostům přes Litavku
(kolej 1 nový, 2 starý)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Starý ocelový most s dolní
mostovkou v koleji č. 2
(poslední dny existence)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Starý ocelový most s dolní
mostovkou v koleji č. 2
(poslední dny existence)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Rozdíl nivelet nových
a starých kolejí při mostech
přes Litavku
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví,
mosty přes Litavku
v pohledu k Berounu
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví,
pohled do stanice
z koleje č. 1
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
R 763 v posledních dnech
provozu na staré sudé
kolejové skupině a 2. TK
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví,
snesena kolej č. 6a
po návěstidlo Se 10
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Berounské zhlaví, nové koleje č. 1 a 3a a odjezd-
ová návěstidla S 1 a S 3a
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Most podjezdu silnice
III/1174 v průběhu přes-
tavby pohledem od k. č. 2
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Nová část mostu přes ul.
Čs. armády (III/1174),
pohled od jihu
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Most podjezdu silnice
III/1174, pohled k Berounu
z prostoru budoucí kol. č. 2
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Rozvětvení kolejí č. 3 a 5
a napojení kolejí č. 7a
a kolejí VNVK
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Nová část berounského
zhlaví pohldem z koleje č. 3
(návěstidla Sc 3 a Sc 5)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Nová lichá kolej. skupina
pohledem z kol. č. 5 (po-
kládka panelů na nást. II.)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Pohled na kolejiště směrem
k berounskému zhlaví
z nástupiště II.
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Výstavba nástupišť I. a II.
pohledem z nástupiště II.
 
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Pohled na kolejiště směrem
k Berounu z nástupiště I.
 
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Večerní celkový pohled
na kolejiště v prostoru
před výpravní budovou
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
ŽST Zdice (9. 9. 2009)
Stávající panel RZZ
(bude během následujících
měsíců minulostí)


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 19. září 2009

Obr. 3.5: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 19. září 2009

Popis stavu k 19. září 2009: Vyloučena z provozu je sudá kolejová skupina, staniční koleje jsou sneseny kromě kolejí č. 10 a 12, které jsou stále zapojeny do hořovického zhlaví. Částečně, resp. v převážné délce, jsou nesneseny koleje č. 8, 18 a 20. Odpojeno od železniční sítě je kolejiště bývalého depa (muzea). Pokračuje snášení především ve zbývajících částech kolejí odpojených od zhlaví a také v koleji č. 10. Most přes Litavku v koleji č. 1 je od 14. září 2009 ve zkušebním provozu v nové podobě (spřažené ocelové nosníky s železobetonovou mostovkou a průběžným štěrkovým ložem), obdobně jako lichá staniční kolejová skupina, zvláště koleje č. 1 a 3 (včetně ostrovního nástupiště II. a části podchodu od výpravní budovy po kolej č. 1). Původní mostní ocelová konstrukce přes Litavku v koleji č. 2 je snesena v obou polích a probíhají práce na rekonstrukci opěr a pilíře pro uložení nové mostní konstrukce. Most přes ulici Čs. armády (silnici III/1174) je snesen v části pod sudou kolejovou skupinou. Původní ocelová mostovka je připravena k rekonstrukci a opětovnému využití, byť v novém směrovém a výškovém uložení na současně rekonstruované opěry. Probíhá hloubení stavební jámy pro pokračování podchodu pod budoucí sudou kolejovou skupinou. Přeložka v oblasti hořovického/lochovického zhlaví a záhlaví je v převážné části téměř hotova v rozsahu železničního spodku a s podpěrami trakčního vedení. V navazující části přeložky oblouku za stanicí k Bavoryni pokračují práce na hloubení zářezu a spodních stavbách železničního spodku.

Fotogalerie 3.5: ŽST Zdice - stav k 19. září 2009

ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Berounské zhlaví
v prostoru kolejových
spojek 1. a 2. koleje
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Most přes Litavku pohle-
dem do stanice, v kol. č. 2
snesena stará konstrukce
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Původní ocelová kon-
strukce mostu přes Litavku
jednoho z polí v koleji č. 2
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Nová konstrukce mostu
přes Litavku v koleji č. 1
 
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Západní opěra mostu přes
Litavku (v pravo pro kolej
č. 1 před rekonstrukcí)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Most přes Litavku, rekon-
strukční práce na opěrách
a pilíři v koleji č. 2
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Most přes Litavku
pohledem k Berounu
z prostoru 2. koleje
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Berounské zhlaví v pohledu
do stanice z prostoru
budoucí koleje č. 2
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Berounské zhlaví v pohledu
k Berounu z prostoru
budoucí koleje č. 2
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Vyjmuté části konstrukce
mostu přes ul. Čs. armády
před rekonstrukcí
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Prostor snesené části mos-
tu přes ul. Čs. armády,
opěry před rekonstrukcí
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Most přes ul. Čs. armády
(III/1174), snesena část
v sudé kolejové skupině
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Kolejiště pohledem
od berounského zhlaví
 
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Orient express projíždějící
poprvé novou lichou kolej.
skupinou (po koleji č. 1)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Kolejiště s novým ostrov-
ním nástupištěm II. pohle-
dem z rampy při koleji č. 7a
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Kolejiště pohledem
k berounskému zhlaví
z nového nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Kolejiště/nástupiště II.
pohledem k hořovickému
zhlaví
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Převážně již snesená sudá
kolejová skupina pohledem
k Berounu z nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Výstavba podchodu pod
sudou kolejovou skupinou
pohledem z nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Sudá kol. skupina pohle-
dem k Berounu z prostoru
mezi bývalými kol. 16 a 18
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Schodiště do podchodu
a v pozadí ještě nefunkční
výtah na nástupišti II.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Lichá kolejová skupina
v dočasném napojení
na staré lochovické zhlaví
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Sudá kolejová skupina
v pohledu k hořovickému
zhlaví z nástupiště II.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Lichá kolejová skupina,
pokračující výstavba
v prostoru nástupiště I.
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem z prostoru
bývalé koleje č. 3
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Kolejiště pohledem
od hořovického zhlaví
z prostoru bývalé kol. č. 6
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Pohled na hořovické zhlaví
ve směru do stanice z míst
mezi stávajícími kol. 1 a 2
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Prostor budoucího nově
situovaného hořovického
zhlaví (pohled k Hořovicím)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Pohled na stávající hořo-
vické zhlaví z koleje 12b
(snesena spojka do depa)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Spojka z bývalého kolejiště
depa do koleje 12a
snesena po výhybku č. 46
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Železniční spodek přeložky
hořovického zhlaví a záh-
laví v pohledu do stanice
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Přeložka oblouku za stanicí
v pohledu z míst překřížení
přeložky stávajících kolejí
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Výstavba přeložky oblouku
pohledem ke stanici z míst
začátku zářezu
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Stavba zářezu přeložky
oblouku u Bavoryně
pohledem ke stanici Zdice
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
ŽST Zdice (19. 9. 2009)
Stavba zářezu přeložky
oblouku u Bavoryně
pohledem k Hořovicím


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 17. říjnu 2009

Obr. 3.6: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 17. říjnu 2009

Popis stavu k 17. říjnu 2009: Pokračuje výstavba nové mostní konstrukce přes Litavku v koleji č. 2. Usazeny jsou ocelové nosníky v obou polích. Rovněž probíhají práce na části mostu přes ulici Čs. legií v sudé kolejové skupině, kde je dokončována rekonstrukce opěr k novému uložení mostovky. Z původního kolejiště sudé kolejové skupiny jsou zachovány dílčí úseky původních kolejí č. 8, 10 a 12 (nově 6, 8 a 10), které budou využity ve své původní poloze, ovšem s novým napojením do zhlaví. Zřejmé je pokračování výstavby podchodu v plném rozsahu, tedy pod celým novým kolejištěm s vyústěním do míst, kde bude napojen na chodník k nadjezdu přes D 5. Vybetonována je část pokračování podchodu pod budoucí kolejí č. 2 a v prostoru nástupiště III., včetně objektu schodiště a šachty výtahu. Ve výstavbě je též zastřešení části nástupiště č. III. Hořovické zhlaví v sudé kolejové skupině je sneseno až po dvojitou kolejovou spojku mezi původními kolejemi č. 1 a 2, čímž se uvolnil prostor k dokončení tělesa přeložky kolejí č. 1 a 2, společně s celým hořovickým zhlavím (sanace podloží v trase přeložky dokončena). Snesena je kolej č. 12a, ovšem kolej č. 12b stále zůstává a je do ní vložena provizorní výhybka spojující pokládané kolejiště nového zhlaví se stávající částí zhlaví. Položena jsou kolejová pole ve velké části přeložky 1. koleje až před prostor, kde výhledově překříží stávající traťové koleje směrem k novému zářezu u Bavoryně.

Fotogalerie 3.6: ŽST Zdice - stav k 17. říjnu 2009

ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Most přes Litavku pohle-
dem k Berounu, ocelové
nosníky v koleji č. 2
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Prostor berounského zhlaví
pohledem k Berounu
 
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Most přes ul. Čs. armády
(III/1174), pokračující
rekonstrukce opěr
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled do kolejiště stanice
z ponechané kusé staniční
koleje č. 12, nově č. 10
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled na ponechané části
kolejí 8 a 10 (nově 6 a 8)
před překopem podchodu
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Skládka starých kolejových
polí pohledem z koleje
č. 12 (nově 10)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled na uvolněný
prostor po snesených
kolejích č. 18, 20, 22 a 24
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled z nástupiště II.
na dokončované nástupiš-
tě I. při koleji č. 7
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Sudá kolej. sk., pokračující
výstavba podchodu a
zastřešení nástupiště III.
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Výstavba podchodu pod
sudou kolejovou skupinou
pohledem z nástupiště II.
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Výstavba podchodu
pohledem od přístupové
rampy směřující k městu
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled na vyústění
přístupové rampy
podchodu na povrch
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Koleje č. 12, 10, 8 (nově
10, 8, 6) s vyjmutými kole-
jovými poli nad podchodem
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Kolejiště pohledem z nást-
upiště II., výstavba
zastřešení nástupiště III.
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Lichá kolejová skupina
pohledem z nástupiště II.
 
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Koleje 12, 10, 8 dočasně
odpojeny v prostoru
hořovického zhlaví
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem od nástupiště
II., již bez návěstní lávky
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Hořovické zhlaví pohledem
z míst snesené koleje č. 2,
železniční spodek přeložky
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pláň železničního spodku
přeložky zhlaví při prů-
chodu kolem točny
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Prostor odpojené koleje č.
2 od starého zhlaví, vpra-
vo pokládka kolejí přeložky
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pokládka kolejí přeložky
zhlaví, budoucí napojení TK
od Lochovic do koleje č. 1
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pokládka kolejí přeložky
zhlaví pohledem z budoucí
koleje od Lochovic
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Provizorní napojení poklá-
daných kolejí přeložky do
starého zhlaví přes k. 12b
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pokládka kolejí přeložky
zhlaví, prostor budoucí
spojky z kol. 1 do kol. 2
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Pohled na přeložku hořovi-
ckého záhlaví s položenými
kolejovými poli v kol. č. 1
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Vedle náspu tělesa přelož-
ky je odpojená výtažná
kolej bývalého depa
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Žel. spodek přeložky v pro-
storu budoucího překřížení
starých TK (Os 7814)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
ŽST Zdice (17. 10. 2009)
Stavba přeložky v místě
zářezu u Bavoryně a
překřížení starých TK


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 25. říjnu 2009

Obr. 3.7: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 25. říjnu 2009

Popis stavu k 25. říjnu 2009: Pokračuje výstavba nové mostní konstrukce přes Litavku v koleji č. 2, příprava armatury v obou polích před betonováním mostovky. Most přes ul. Čs. armády (III/1174) v sudé kolejové skupině osazen všemi prvky rekonstruované ocelové mostovky a probíhají dokončovací práce na stabilizaci a izolaci konstrukce. Zahájena výstavba protihlukových stěn (PHS) v úseku od mostu přes ulici Čs. armády. Vybetonován je tubus podchodu pod sudou kolejovou skupinou včetně objektu schodiště a výtahové šachty, probíhají práce na izolaci objektu podchodu a armatuře před betonáží přístupové rampy k podchodu. Téměř dokončena je pokládka kolejových/výhybkových polí na novém hořovickém zhlaví, zhlaví a traťových kolejí přeložky po prostor provizorního napojení na stávající oblouk před Bavoryní (v cílovém stavu pokračující přeložkou oblouku). V prostoru výstavby zářezu přeložky oblouku u Bavoryně došlo k přeložení elektrického vedení, resp. sloupů, které bránily dotěžení zářezu.
Popis stavu k 28. říjnu 2009: Probíhá betonáž mostovky v koleji č. 2 mostu přes Litavku, pokračují práce na mostu přes ul. Čs. armády (III/1174). Na nástupišti I. je připraveno k instalaci zábradlí. Pokračují práce na části podchodu pod sudou kolejovou skupinou, u vybetonované části je aplikována izolace. V prostoru budoucí koleje č. 2 a 4 je dokončován železniční spodek. Nově položená část přeložky a hořovického zhlaví je kompletně zaštěrkována a probíhá první podbití. Do nového zhlaví jsou již zapojeny původní části kolejí č. 10 a 8 (dále tedy již uváděny v novém číslování 8 a 6). Pokračují práce na hloubení zbytku zářezu u Bavoryně.

Fotogalerie 3.7: ŽST Zdice - stav k 25. a 28. říjnu 2009

ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Most přes Litavku pohle-
dem k Berounu, armatura
mostovky v koleji č. 2
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Prostor berounského zhlaví
pohledem k Berounu
 
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Most přes ul. Čs. armády
(III/1174), osazena
rekonstruovaná mostovka
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled k zarážedlu koleje
č. 12 (nově č. 10), vpravo
výstavba sloupů PHS
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled do stanice z koleje
č. 12 (nově č. 10), vlevo
výstavba sloupů PHS
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Výstavba podchodu
pod sudou kolejovou sku-
pinou a přístupové rampy
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Výstavba nástupiště III.
včetně zastřešení pohle-
dem z nástupiště II.
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled na výstavbu
nástupiště III. a zkušebně
funkční nástupiště II.
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled na dokončovaná
nástupiště při koleji č. 5
a 7b z nástupiště II.
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Dočasné odpojené koleje
č. 12, 10 a 8 (nově 10, 8
a 6), brzy nově napojené
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled z nástupiště II.
na staré a nové locho-
vické/hořovické zhlaví
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Stav sudé kolejové skupiny
pohledem z prostoru
nového hořovického zhlaví
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Položená kolejová/výhyb-
ková pole nového locho-
vického/hořovického zhlaví
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Prostor odpojení koleje
ve směru Lochovice z kole-
je č. 1 na novém zhlaví
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Nové lochovické/hořovické
zhlaví pohledem z budoucí
koleje od Lochovic
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Prostor provizorního napo-
jení nově pokládané pře-
ložky a zhlaví do koleje 12b
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Zaštěrkovaná část nového
zhlaví pohledem do ŽST
včetně spojky z kol. 2 do 1
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Zaštěrkované koleje v zá-
hlaví a pokračování nových
TK pohledem k Hořovicím
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Ukončení pokládky nových
TK v místě provizorního
napojení na stávající TK
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled na přeložku z míst
překřížení staré trasy TK
novými TK v cílovém stavu
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
ŽST Zdice (25. 10. 2009)
Pohled do míst výstavby
přeložky/zářezu v oblouku
u Bavoryně.
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Prostor budoucí přístupové
rampy od nadjezdu D 5
k chodníku do podchodu
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Most přes Litavku pohle-
dem k Berounu, betonáž
mostovky v koleji č. 2
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Most přes ul. Čs. armády
(III/1174) pohledem
z úrovně ulice od města
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Pohled na mostovku mostu
přes ul. Čs. armády
(III/1174) od koleje č. 1
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Výstavba podchodu pod
sudou kolejovou skupinou
pohledem z nástupiště II.
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Výpravní budova a prostor
nástupiště I. pohledem
z nástupiště II.
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Pohled na kolejiště stanice
směrem k Berounu
z nástupiště II.
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Prostor hořovického zhlaví
se zapojenými kolejemi č. 8
a 6 (původně 10 a 8)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Staré a rozestavěné nové
hořovické/lochovické zhlaví
pohledem ze stanice
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Nové hořovické zhlaví po-
hledem do stanice od spoj-
ky z kol. č. 1 do kol. č. 2
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Nové zhlaví pohledem
z míst zapojení koleje
od Lochovic do koleje č. 1
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Pohled na záhlaví stanice
v nové přeložce, kolej č. 2
po prvním podbití
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Ukončení nových TK pře-
ložky před provizorním
napojením do starých TK
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
ŽST Zdice (28. 10. 2009)
Pohled do míst hloubeného
zářezu přeložky oblouku
u Bavoryně


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 14. listopadu 2009

Obr. 3.8: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 14. listopadu 2009

Popis stavu k 14. listopadu 2009: Kolejové spojky na berounském zhlaví jsou připraveny v umístění výhybkových polí v obou kolejích a chybí pouze kolejová pole k jejich propojení. Mostní konstrukce v koleji č. 2 přes Litavku je téměř dokončena. Položeny jsou koleje sudé kolejové skupiny téměř v celém rozsahu včetně obou zhlaví se zapojením prozatím pouze do koleje č. 2. Probíhá první podbití především v koleji č. 2 ve směru od hořovického zhlaví. Most přes ul. Čs. armády (III/1174) je též téměř hotov a probíhají vesměs dokončovací práce v bezprostředním okolí (opěr). Pokračuje výstavba protihlukové stěny (PHS), včetně úseku na mostě přes ulici Čs. armády. Ostrovní nástupiště III. (mezi kolejemi č. 2 a 4) disponuje téměř dokončeným zastřešením v příslušné části, objekty výtahu a schodiště a ve stavbě je vlastní konstrukce nástupiště (hotovy hrany). Objekt podchodu pod sudou kolejovou skupinou je dokončen v hrubé stavbě (betonáž atd.). Kusá kolej č. 10 je prozatím provizorně napojena z důvodu přístupu k výzisku původních kolejových polí před vložením výhybky k novému napojení obvodu muzea - kolejiště bývalého depa.

Fotogalerie 3.8: ŽST Zdice - stav k 14. listopadu 2009

ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Berounské zhlaví, kolejová
spojka z koleje č. 2 do ko-
leje č. 1 (výh. č. 1 a 2)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Berounské zhlaví, kolejová
spojka z koleje č. 1 do ko-
leje č. 2 (výh. č. 3 a 4)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Most přes Litavku v kol. č.
2 s podkladní vrstvou štěr-
ku a položenými kol. poli
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Berounské zhlaví s mostem
přes Litavku pohledem z
prostoru mezi kol. č. 1 a 2
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na berounské
zhlaví, probíhající pokládka
výhybky č. 8
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled z berounského
zhlaví směrem do stanice z
prostoru mezi kol. č. 1 a 2
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na sudou kolejovou
skupinu při berounském
zhlaví, výstavba PHS
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Most přes ul. Čs. armády
(III/1174) pohledem
z ulice, výstavba PHS
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na sudou kolejovou
skupinu od kol. č. 10 smě-
rem k berounskému zhlaví
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Sudá kolejová skupina
s nástupištěm III.
pohledem od koleje č. 4
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Ostrovní nástupiště III.
ve výstavbě pohledem
z ostrovního nástupiště II.
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Vyústění rampy z podcho-
du do míst budoucího na-
pojení na přístup. chodník
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na celý objekt přís-
tupové rampy ve stavební
jámě před zavážkou
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Výpravní budova a nástup.
I. s dokončeným zábrad-
lím pohledem z nást. II.
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Provizorní zapojení kol. 10
do hořovického zhlaví před
zapojením kolejiště muzea
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na hořovické/lo-
chovické zhlaví od ostrov-
ního nástupiště II.
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Kolejiště stanice pohledem
od hořovického zhlaví
z koleje č. 2
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na nové zapojení
sudé kolejové skupiny
do hořovického zhlaví
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Budoucí místo napojení
spojky od koleje č. 10
do kolejiště muzea
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Pohled na nové hořovické
/lochovické zhlaví v místě
odbočení kol. do Lochovic
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
ŽST Zdice (14. 11. 2009)
Ukončení nových TK pře-
ložky před provizorním napojením do starých TK


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 28. listopadu 2009

Obr. 3.9: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 28. listopadu 2009

Popis stavu k 28. listopadu 2009: Dokončena vlastní konstrukce mostu přes Litavku a mostu přes ul. Čs. armády (III/1174). Kolejové spojky na berounském zhlaví jsou již kompletní, včetně podbití štěrkového lože. V provozu jsou obě traťové koleje (TK) v úseku Beroun - Zdice, ovšem v ŽST Zdice je provoz z obou TK sveden na kolej č. 1, resp. lichou kolejovou skupinou, jelikož sudá kolejová skupina ještě není ve zkušebním provozu. V prostoru berounského zhlaví a záhlaví (po most přes Litavku) je dokončována opěrná gabionová zeď na severní straně náspu. Kolejiště sudé kolejové skupiny je téměř celé položeno a minimálně jednou podbito. Probíhá převěšení resp. montáž nové trolejové části. Ostrovní nástupiště III. je rovněž ve stavu před dokončením, přičemž jsou dodělávána především čela (schodiště, rampa) a střední pás v zámkové dlažbě, včetně osazení informačních tabulí atd. Podchod v části pod vlastním kolejištěm je téměř hotov, práce jsou především soustředěny na výstavbu zastřešení přístupové rampy. Připravován je prostor pro chodník od podchodu k nadjezdu přes D5, ve výstavbě je schodiště z úrovně kolejiště na křižovatku při nadjezdu a rampa. V prostoru hořovického zhlaví, resp. v místě napojení koleje č. 10 do zhlaví, je již umístěna výhybka s částí spojovací koleje do prostoru bývalého depa, současného muzea. Od dvojité kolejové spojky starého hořovického/lochovického zhlaví je snesena kolej č. 2 až po oblouk před Bavoryní, kde probíhá provizorní napojení přeložené koleje č. 2 do původního oblouku. Zmíněné provizorní zapojení TK č. 2 umožní dočasné převedení provozu převážně do sudé kolejové skupiny po dobu přestavby zbývající staré části hořovického/lochovického zhlaví a navazujících kolejových částí.

Fotogalerie 3.9: ŽST Zdice - stav k 28. listopadu 2009

ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví v pros-
toru kolejových spojek
pohledem do stanice
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled na berounské záh-
laví a TK do Berouna (obě
v provozu) od výh. č. 1
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví v pros-
toru kolej. spojek pohle-
dem do stanice od výh. 1
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Kolejová spojka z kol. č. 2
do kol. č. 1 na berounském
zhlaví pohledem k Berounu
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví s mostem
přes Litavku pohledem
od spojky z kol. 1 do kol. 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví v prosto-
ru kolej. spojek pohledem
od mostu přes Litavku
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Most přes Litavku
v cílovém stavu rovněž
v koleji č. 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví pohledem
od koleje č. 2 z prostoru
před odjezdovým náv. S 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Sudá kolejová skupina
pohledem z berounského
zhlaví z koleje č. 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Berounské zhlaví v části
kolejového rozvětvení
pohledem od koleje č. 8
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Sudá kolejová skupina
a PHS pohledem do stanice
od koleje č. 6
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Dokončený most přes ul.
Čs. armády (III/1174)
s PHS pohledem z ulice
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled na prostor ukončení
kusé koleje č. 10
(dříve č. 12)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Kol. č. 10 pohledem do ŽST
s přilehlou PHS a dočasnou
deponií starých kol. polí
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Výstavba schodiště a ram-
py od nadjezdu D5 - bu-
doucí přístup k podchodu
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled do stanice z koleje
č. 10 z míst ukončení PHS
mezi kolejemi č. 10 a 8
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled na ostrovní nástu-
piště II. a III. z km 47,7 z
prostoru mezi kol. č. 1 a 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Kolejiště pohledem k Be-
rounu z nástupiště III.,
z hrany při koleji č. 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Přístup. rampa podchodu
pohledem z míst budoucího
chodníku k nadjezdu D5
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled na přístupovou
rampu a vlastní
podchod od severu
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Vyústění přístupové rampy
podchodu ve směru
přístupu k nadjezdu D5
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Objekt přístupové rampy
podchodu, výstavba zas-
třešení, pohled z kolejiště
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Kolejiště v prostoru
ostrovních nástupišť
pohledem z nástupiště II.
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem z konce
nástupiště II.
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Rampa z nástupiště III.
ke služebnímu přecho-
du/přejezdu ve výstavbě
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Vložená výhybka a spojka
ke kolejišti muzea ve výs-
tavbě, pohled z kol. č. 10
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Spojka od koleje č. 10 ve
výstavbě, pohled k místu
napojení kolejiště muzea
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Rozestavěná spojka z ko-
leje č. 10 do kolejiště mu-
zea pohledem do stanice
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem od nové kolej.
spojky z kol. 2 do kol. 1
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem od staré dvojité
kolejové spojky kol. 1 a 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Staré hořovické/lochovické
zhlaví, v pozadí již snesena
původní kolej č. 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Pohled na dočasné ukon-
čení bývalé výtažné koleje
č. 12b před jejím snesením
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Prostor provizorního napo-
jení nové TK 2 do původní
TK 2 pohledem ke stanici
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Práce na provizorním
propojení nového úseku
TK 2 do původní TK 2
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
ŽST Zdice (28. 11. 2009)
Stavba přeložky oblouku
před Bavoryní, pohled od
provizorního napojení TK 2


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. prosinci 2009

Obr. 3.10: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 6. prosinci 2009

Popis stavu k 6. prosinci 2009: Sudá kolejová skupina je v provozu. Lichá kolejová skupina je vyloučena z provozu z důvodu přestavby hořovicko/lochovického zhlaví v přilehlé části. Zhlaví je kolejově téměř celé sneseno (zbývájící stará část). V provozu je prozatím pouze TK č. 2 ve směru Hořovice. Přeložka hořovického zhlaví/záhlaví a přilehlého úseku TK je provizorně zapojena do původních TK v oblouku před Bavoryní. Pokračují práce na železničním spodku při zářezu na přeložce oblouku u Bavoryně. Pokračují práce na podchodu, přičemž přístupná je část od nástupiště I. až po nástupiště III. Probíhá dláždění přístupové rampy, dokončováno je zastřešení rampy a pokračuje výstavba chodníku k místu napojení na nadjezd přes D5.

Fotogalerie 3.10: ŽST Zdice - stav k 6. prosinci 2009

ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Berounské zhlaví, pohled
cca od výh. č. 5 směrem
k berounu
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Kolejové rozvětvení
berounského zhlaví
pohledem z koleje č. 10a
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Napojení chodníku k pod-
chodu schodištěm a ram-
pou na nadjezd přes D5
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Chodník od nadjezdu D5
k přístupové rampě do
podchodu - ve výstavbě
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Objekt přístupové rampy
do podchodu, dokončová-
no zastřešení a dlažba
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Pohled na rozestavěný
chodník od nadjezdu D5 z
přístup. rampy podchodu
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Pohled na prostor nástu-
pišť se schodišti a výtahy
z nástupiště II.
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Bezbariérový přístup z
přednádražního prostoru
pohledem z nástupiště I.
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Budova a nový bezba-
riérový přístup pohledem
z přednádražního prostoru
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Ostrovní nástupiště III.
(v provozu) pohledem
od koleje č. 6
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem z koleje č. 10
(návěstidlo Se 15)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Hořovické/lochovické zhlaví
pohledem z nástupiště III.
- lichá část snesena
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Spojka z koleje č. 10
do kolejiště muzea kole-
jově komplet položena
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Napojení spojky z koleje
č. 10 do kolejiště muzea
 
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Spojka z koleje č. 10
do kolejiště muzea
pohledem od točny
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Snášení posledních zbytků
staré části hořovické-
ho/lochovického zhlaví
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Přestavba hořovického/lo-
chovického zhlaví pohle-
dem od výhybky č. 29
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Dočasně odpojené vlečko-
vé koleje při lochovickém
zhlaví pohledem z kol. 9b
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Dočasně odpojené vlečko-
vé koleje při lochovickém
zhlaví, pohled od výh. 34
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Prostor sneseného původ-
ního zhlaví pohledem cca
z míst dvojité kol. spojky
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Probíhající práce na želez-
ničním spodku nového
zapojení koleje od Lochovic
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Vlevo žel. spodek koleje
od Lochovic v nové poloze,
vpravo zbytek původní
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Dočasně odpojené mani-
pulační koleje (200, 201)
v prostoru napájecí stanice
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Výstavbu v prostoru zhlaví
pohledem od napájecí st.
(v pozadí stále náv. Se30)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Nový a starý železniční
spodek v prostoru začátku
přeložky koleje od Lochovic
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Nová část hořovického/lo-
chovického zhlaví, pohled do ŽST, náv. Se 24 a 23
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Vjezdová návěstidla 2 S
a 1 S (původní konstrukce)
v provozu na přeložce TK
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
ŽST Zdice (6. 12. 2009)
Dočasné napojení přeložky
TK do původních TK
v oblouku před Bavoryní


Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 22. prosinci 2009

Obr. 3.11: Kolejové schéma ŽST Zdice - stav k 22. prosinci 2009

Popis stavu k 22. prosinci 2009: Dne 21. prosince 2009 byla ukončena výluka v úseku Lochovice - Zdice, související s posledními zásadními kolejovými změnami v prostoru ŽST Zdice při přestavbě zbývající části lochovického/hořovického zhlaví. ŽST Zdice je kolejově ve finálním stavu, vyjma drobné pozůstatky původního kolejiště v sudé kolejové skupině (bývalá kolej č. 20) a v prostoru kolejiště bývalého depa - dnešního muzea. Celá stanice je ve zkušebním provozu. Prostory výpravní budovy, podchodu a nástupišť jsou vybaveny panely informačního systému pro cestující, ovšem prozatím stále neaktivními. Podchod a navazující přístupový chodník včetně jeho napojení na nadjezd D5 je zpřístupněn. Přístupový chodník a rampa k nadjezdu D5 však prozatím nemá dokončen povrch, který bude zhotoven až za příznivějších klimatických podmínek.

Fotogalerie 3.11: ŽST Zdice - stav k 22. prosinci 2009

ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Pohled do prostoru stanice
z nadjezdu přes D5
 
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Kolejiště pohledem
k berounskému zhlaví
od koleje č. 8
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Kolejiště v pohledu
do prostoru nástupišť
od koleje č. 8
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Napojení přístupového
chodníku k podchodu
na nadjezd přes D5
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Přístupový chodník
k podchodu, prozatím
bez finálního povrchu
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Objekt rampy do podchodu
pohledem z přístupového
chodníku od nadjezdu D5
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Přístupová rampa
do podchodu pohledem
z vlastního podchodu
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Podchod pohledem
z přístupové rampy
 
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Prostor kolejí č. 1 a 2
pohledem z nástupiště III.,
osazeny informační tabule
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Pohled na prostor kolejí
č. 7b, 5 a 3, v pozadí
zapojeny do nového zhlaví
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Prostor nástupišť v po-
hledu z nástupiště II.
směrem k Berounu
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové hořovické/lochovické
zhlaví pohledem
z nástupiště II.
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Pohled na prostor nového
zapojení koleje č. 3, v po-
zadí rozjíždějící se R 756
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové hořovické/lochovické
zhlaví pohledem
od výhybky č. 21
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové zapojení koleje
od Lochovic do hořovic-
kého/lochovického zhlaví
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové zapojení koleje
od Lochovic do hořovic-
kého/lochovického zhlaví
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové zapojení koleje
od Lochovic do hořovic-
kého/lochovického zhlaví
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Nové zapojení manipulač-
ních kolejí napájecí stanice
s návěstidlem Se 26
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Konec přeložky koleje od
Lochovic při napojení do
koleje v původní poloze
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Spojka z koleje č. 10 do
kolejiště muzea (bývalého
depa) pohledem do stanice
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Kolejiště muzea pohledem
z koleje, jenž je součástí
spojky do kol. č. 10
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Provizorně ukončené kole-
je/paprsky od točny před
prostorem nového zhlaví
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Pozůstatky kolejiště býva-
lého depa pohledem
z prostoru výtažné koleje
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Přeložka hořovického zá-
hlaví a TK pohledem z TK
č. 1 směrem do stanice
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Prostor provizorního napo-
jení TK přeložky do stávají-
cího oblouku před Bavoryní
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Přeložka a pláň původních
TK pohledem z míst
provizorního napojení TK
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Pohled do míst výhledové-
ho napojení přeložky ob-
louku u Bavoryně do ŽST
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
ŽST Zdice (22. 12. 2009)
Zářez na přeložce oblouku
u Bavoryně pohledem
ke Stašovu


Popis stavu k 3. dubnu 2010: V průběhu února byla dovršena přestavba především v části staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ), kdy bylo aktivováno nové elektronické SZZ ESA (společně s AB v úseku Beroun - Zdice, zrušena odbočka Popovice). Od 7. března 2010 byla zrušena pozice vnějšího výpravčího. Nadále pokračuje rekonstrukce napájecí stanice. Přístupový chodník od najdjezdu D5 k podchodu byl dokončen pokládkou finálního povrchu v podobě zámkové dlažby a bylo provedeno ohumusování v prostoru mezi přístupovým chodníkem a místní komunikací k depu (muzeu). Informační systém pro cestující ještě není v části vizuální plně funkční. V úseku ŽST Zdice - odbočka Praskolesy byla vyloučena a snesena TK č. 1. Téměř hotov je železniční spodek přeložky oblouku u Bavoryně, kde probíhají práce na spodních vrstvách zemní pláně, odvodnění atd. Přeložka je téměř celá osazena sloupy TV. Vjezdová návěstidla 1S a 2S jsou stále v provizorní konstrukci (nová budou umístěna na krakorci z důvodu dohlednosti od zářezu). Komentovaný postup prací na hořovickém záhlaví a TK v pokračování, včetně změn v prostoru vlastní ŽST Zdice prezentuje následující fotogalerie 3.12. Na některých snímcích lze pozorovat výstavu motorových vozů M 262.0 u příležitosti zahájení další sezóny muzea Výtopna Zdice a vystavení motorového vozu M 262.056 na zvláštní Sp 11702.

Fotogalerie 3.12: ŽST Zdice - stav k 3. dubnu 2010

ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
ŽST Zdice (03. 04. 2010)
 


Popis stavu k 30. květnu 2010: V prostoru samotné stanice probíhají práce menšího rozsahu, převážně mimo kolejovou část. Pouze v prostoru lochovického zhlaví je doplňováno štěrkové lože o schůdný prostor atd. Hořovické záhlaví je kolejově stabilizováno. Vjezdová návěstidla S1 a S2 jsou stále osazena v původní konstrukci. V navazujícím úseku přeložky oblouku u Bavoryně je téměř hotova TK č. 1 včetně jejího zapojení. Zbývají poslední dny provozu TK č. 2 v původní poloze.
Popis stavu k 13. červnu 2010: V prostoru stanice osazeny služební přechody v úrovni nové dopravní kanceláře a na západním konci nástupišť, nástupiště vybavena lavičkami, vizuální část informačního systému pro cestující stále ještě nefunkční. Při hořovickém zhlaví dokončena ochranná zídka se zabradlím při točně muzea. Osazena návěstidla Se23, Se24 a Se27 - prozatím ještě neaktivní (funkci Se27 a neosazeného Se28 nahrazují označníky v podobě "kolíků"). Vjezdová návěstidla 1S a 2S stále v původní konstrukci. Od 4. června je v provozu přeložka oblouku u Bavoryně, byť prozatím pouze v TK č. 1 a zároveň je ukončen provoz v původní trase v TK č. 2.
Popis stavu k 29. červenci 2010: V prostoru samotné ŽST Zdice drobné úpravy terénního charakteru. V prostoru hořovického záhlaví osazena všechna návěstidla pro posun, včetně Se28 v pozici označníku při TK 2 - prozatím neaktivní, Se27 aktivní. SZZ bylo aktivováno v plném rozsahu v novém provedení, obdobně jako vizuální část informačního systému pro cestující. Pokračují práce v TK 2 za ŽST Zdice, pojížděna nadále pouze TK 1 v novém stavu. Vjezdová návěstidla 1S a 2S stále v provizorním stavu, vybudována je základová patka pro krakorec. Na fotografii z 19. června 2010 je zachycena lokomotiva Škoda 109 E (380.007-5 ČD) a na fotografii z 29. července 2010 lokomotiva Škoda 109 E (380.008-3 ČD) při zkušebních jízdách pod ČD Cargo.
Popis stavu k 14. srpnu 2010: Vjezdová návěstidla 1S a 2S stále v provizorní podobě. Krakorec osazen a připraven pro brzkou instalaci vlastních vjezdových návěstidel. Pokládka TK 2 v navazujícím úseku za ŽST Zdice ukončena, následují práce na TZZ, trolejové části atd. Napájení troleje v TK 1 nadále připojeno na napájecí stanici v provizorním místě v zářezu při Bavoryni.
Popis stavu k 11. září 2010: Ve druhé polovině srpna byla na krakorec osazena vlastní návěstidla 1S a 2S. Aktivováno následně bylo prozatím pouze návěstidlo 2S a provizorní stožárové návěstidlo bylo zneplatněno. U vjezdového návěstidla 1S je prozatím situace opačná - stožárové stále v provozu, na krakorci neplatné.
Popis stavu k 21. listopadu 2010: Největší změny v druhé polovině listopadu doznal prostor západně od výpravní budovy, kde proběhla demontáž technologické budovy deaktivovaného RZZ.

Fotogalerie 3.13: ŽST Zdice - stav k 30. květnu, 13., 19. červnu, 29. červenci, 14. srpnu, 11. září a 21. listopadu 2010

ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
ŽST Zdice (30. 05. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
ŽST Zdice (13. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
ŽST Zdice (19. 06. 2010)
 
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
 
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
 
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
 
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
ŽST Zdice (29. 07. 2010)
 
ŽST Zdice (14. 08. 2010)
ŽST Zdice (14. 08. 2010)
 
ŽST Zdice (14. 08. 2010)
ŽST Zdice (14. 08. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
ŽST Zdice (11. 09. 2010)
 
ŽST Zdice (21. 11. 2010)
ŽST Zdice (21. 11. 2010)
 

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh (SŽDC, přehled stavby)


   NAHORU   


4 Současnost
Není-li uvedeno v následujícím textu jinak, je nadále platný popis dle kapitoly 2 Stav do roku 2008. V rámci přestavby ŽST Zdice a navazujících úseků 3. TŽK je postupně dosahováno traťové třídy zažížení D4 (22,5 t/8,0 t) a nejvyšší traťové rychlostí 160 km/h. ŽST Zdice je nadále elektrizována v potřebném rozsahu trakční proudovou soustavou 25 000 V, 50 Hz. Rychlost v hlavních staničních kolejích činí 120/130/150 km/h, v oblouku při výjezdu směrem na Lochovice je rychlost nadále omezena na 50 km/h. Rychlost při jízdě do odbočky přes výhybky je 50 km/h, kromě kolejové spojky z koleje č. 2 do koleje č. 1 (výhybky č. 1 a 2) a při jízdě do staničních kolejí č. 3 a 4 na berounském zhlaví, kde rychlost do odbočky činí 60 km/h.

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Zdice je 3. kategorie - elektronické, ovládané dálkově traťovým dispečerem z Centrálního dispečerského pracoviště Praha (CDP Praha), s případnou možností dálkového ovládání pohotovostním výpravčím ze ŽST Rokycany nebo místně pohotovostním výpravčím, kterým je ŽST Zdice obsazena, z nově postavené technologické budovy, kde je rovněž umístěna dopravní kancelář (do roku 2016 bylo SZZ ovládáno z místního JOP a zároveň byla z ŽST Zdice dálkově ovládána ŽST Hořovice). Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) na přilehlých mezistaničních úsecích je ve směru Beroun a Hořovice 3. kategorie - automatický blok (ABE-1, tříznaký, obousměrný) a ve směru Lochovice je TZZ 3. kategorie - automatické hradlo bez návěstního bodu. Ve stanici se nacházejí dva úrovňové železniční přejezdy vybavené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS - 3ZBI) - v km 46,806 (účelová komunikace), v km 101,263 (účelová kominikace k napájecí stanici).

Tab. 4.1: Přehled hlavních návěstidel a předvěstí

Návěstidlo Poloha [km] Druh Poznámky
1 L 46,450 Světelné, vjezdové, stožárové  
2 L 46,450 Světelné, vjezdové, stožárové  
S 1 47,373 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
S 2 47,311 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
S 3a 47,368 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
Sc 3 47,593 Světelné, cestové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
S 4 47,351 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
Sc 5 47,583 Světelné, cestové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
S 6 47,390 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
Sc 7 47,903 Světelné, cestové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
S 8 47,416 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 1 48,175 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 2 48,134 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 3 48,089 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 4 48,056 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 5 47,961 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 6 48,020 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
L 7 47,969 Světelné, odjezdové, trpasličí Platné pro jízdu vlaku i posun
L 8 47,984 Světelné, odjezdové, stožárové Platné pro jízdu vlaku i posun
1 S 48,700 Světelné, vjezdové, na krakorci  
2 S 48,700 Světelné, vjezdové, na krakorci  
PS 101,064 Světelné, vjezdové, stožárové  
Př PS 100,303 Světelné, předvěst, stožárové


Tab. 4.2: Přehled nástupišť

Nástupiště č. Nástupiště u koleje č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Poznámky
I 5 47,800 47,888 88 Úrovňové, vnější, přístup od VB či podchodem v km 47,840
IA 7 47,888 47,965 77 Úrovňové, vnější, přístup od VB či podchodem v km 47,840
II 1 a 3 47,725 48,025 300 Mimoúrovňové, ostrovní, přístup podchodem v km 47,840
III 2 a 4 47,725 48,025 300 Mimoúrovňové, ostrovní, přístup podchodem v km 47,840


Tab. 4.3: Přehled dopravních kolejí

Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Účel, TV a další poznámky
1 47,373 48,175 802 Hlavní staniční, TV
1a 47,109 47,283 174 V pokračování staniční koleje č. 1 v berounském zhlaví, TV
2a 47,002 47,096 94 V pokračování staniční koleje č. 2 v berounském zhlaví, TV
2 47,311 48,134 823 Hlavní staniční, TV
2b 48,267 48,353 86 V pokračování staniční koleje č. 2 v hořovickém zhlaví, TV
3 47,593 48,089 496 Hlavní staniční směr Lochovice, TV
3a 47,368 47,471 103 V pokračování staniční koleje č. 3, 3a + 3 = 721 m, TV
3b 48,224 48,325 101 V pokračování staniční koleje č. 3 v hořovickém zhlaví, TV
4 47,351 48,056 705 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
5 47,583 47,961 378 Vjezd, odjezd, průjezd, 3a + 5 = 593 m, TV
6 47,390 48,020 630 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
7 47,903 47,969 66 Kusá, vjezd a odjezd směr Lochovice, TV
8 47,416 47,984 568 Vjezd, odjezd, průjezd, TV
Pozn.: TV = trolejové vedení.


Kolejové schéma ŽST Zdice - nový stav

Obr. 4.1: Kolejové schéma ŽST Zdice - současný stav


   NAHORU   
WebZdarma.cz