Poslední aktualizace: 6. listopadu 2016
TRAŤ (GMÜND NÖ) - ČESKÉ VELENICE - ČESKÉ BUDĚJOVICE

|   Stručná historie   |   Stav trati před elektrizací   |   Současnost - stav po elektrizaci   |
Mapa tratě České Velenice - České Budějovice

Stručná historie
Stavba tratě z Českých Velenic do Plzně byla zahájena v listopadu roku 1866 u Hluboké nad Vltavou. Trať byla hlavní větví Dráhy císaře Františka Josefa, která začínala ve Vídni a dále za Plzní pokračovala do Chebu. Dráhu stavěli podnikatelé Lanna, Šebek a bratří Kleinové a touto stavbou se začala utvářet páteřní síť jižních a jihozápadních Čech.

Úsek této dráhy z Českých Velenic do Českých Budějovic byl uveden do provozu dne 1. 11. 1869, tedy o více jak rok později, než úsek z Českých Budějovic do Plzně a umožnil Plzni, která již v té době železniční spojení s Vídní měla přes Prahu, dokončením této tratě nejkratší spojení s tímto centrem tehdejší monarchie a samozřejmě došlo k napojení dalších míst na trati ležících. Trať přečkala do dnešních dnů bez větších stavebních zásahů, především z pohledu poměrů směrových. Úpravy se týkaly spíše dopraven s kolejovým rozvětvením, v souvislosti s prodlužováním užitečné délky dopravních kolejí atd. Největších změn doznaly uzlové stanice České Velenice (viz níže) a České Budějovice. Koncem devadesátých let 20. století byla v tehdejší stanici Trocnov zrušena kolej č. 3 a z dopravny s kolejovým rozvětvením se stala opět zastávka. Hmatatelným důkazem dvoukolejné stanice Trocnov je např. délka nadjezdu silnice II/155. Zastávka (od roku 1898 - rok zřízení zastávky), od roku 1914 stanice, nesla do roku 1949 název Záluží - Ledenice, neboť dnešní obec Trocnov se nazývala Záluží a zároveň byla stanice nejbliže přímo železnicí nenapojeným Ledenicím. Název složený z názvů dvou měst/obcí nesla stanice Borovany, a to v podobě Borovany - Trhové Sviny (město Trhové Sviny zůstalo rovněž dodnes bez přímého železničního napojení).

Železniční uzel České Budějovice doznal především změn při zaúsťování dalších drah a na přelomu 19. a 20. století, kdy především jeho část určená pro osobní dopravu byla nově situována na náspu, čímž bylo také vyřešeno mimoúrovňové křížení s pozemními komunikacemi na sever od nádraží a zároveň byla postavena nová výpravní budova, která lépe vyhovovala navýšení přepravních potřeb.

Železniční stanice České Velenice
České Velenice - nádražní budova před 23. 3. 1945 České Velenice - pohled směr České Budějovice/Veselí nad Lužnicí, 09. 06. 1999 České Velenice - vpravo již neexistující násep, 09. 06. 1999
České Velenice
nádražní budova před 23. 3. 1945
České Velenice 9. 6. 1999
směr Veselí nad Lužnicí
České Velenice 9. 6. 1999
vpravo neexistující násep
Nádraží v Českých Velenicích bylo již v době výstavby trati Wien - Cheb (v oblasti Gmündu uvedena do pravidelného provozu 1. 11. 1869) významnou železniční stanicí nejen pro tehdejší Gmünd a okolí, ale i vlivem její polohy vůči výhledové železniční síti KFJB (Kaiser-Franz-Josephs-Bahn). Z tohoto důvodu byly KFJB zřízeny centrální dílny (dnes ŽOS) právě v Gmündu. Význam stanice na úrovni železničního uzlu stoupl po vybudování odbočné věteve Dráhy císaře Františka Josefa do Prahy (v pravidelném provozu od 3. 9. 1871) a po roce 1900 přibyly úzkorozchodné dráhy směr Litschau/Heidenreichstein a Gross Gerungs s kolejištěm umístěným před staniční budovou.

Zpočátku neslo nádraží název okolního města Gmünd, a až po roce 1922 z oddělené části Gmündu zvané Cmunt (skládající se z obcí Dolních Velenic, České Cejle a Josefska) vzniklo město České Velenice, jehož názv nese nádraží dodnes. Tehdejšímu Československu připadlo nejen nádraží, ale i železniční dílny. České Velenice však postupně přicházely o úzkorozchodnou železnici, která se kromě původního nádraží a krátkých úseků ke státní hranici směrem na Gross Gerungs a Litschau nacházela na území Rakouska. V roce 1922 byla převedena doprava na nové nádraží úzkorozchodné dráhy před nádražím v Gmündu a původní úzkorozchodné nádraží sloužilo jen pro nákladní dopravu. Osobní i nákladní doprava nadále využívala úsek úzkorozchodné dráhy z Gmündu přes České Velenice směr Litschau.

Ještě jednou se železniční uzel České Velenice stal součástí Gmündu (jako Gmünd III. - Bahnhof), a to za 2. světové války. Na konci války byl železniční uzel s okolím velice poškozen bombardováním (23. 3. 1945), což je znatelné do dnešních dnů. Staniční budova byla opravena velice stroze oproti původnímu stavu, ale znatelnější proměna k horšímu se projevila na staničním zabezpečovacím zařízení, které bývalo jedním z nejmodernějších té doby a bylo vybudováno pouze mechanické staniční zabezpečovací zařízení, tedy nejnižší 1. kategorie. Zničeno (a neobnoveno) bylo rovněž dvoukolejné mimoúrovňové řešení výjezdu z kolejové skupiny při výpravní budově (osobní skupina) směrem na České Budějovice přes spojovací kolej mezi nákladní skupinou kolejí a tratí ve směru na Veselí nad Lužnicí a nádraží úzkorozchodné dráhy před nádražní budovou v Českých Velenicích. V roce 1950 byla dokončena přeložka úseku úzkorozchodné dráhy z Gmündu do Litschau a původní trať vedená přes území Českých Velenic byla zrušena. Dodnes lze nalézt v okolí nádraží pozůstatky po mimoúrovňovém křížení tratí v podobě jednoho pilíře a přilehlého náspu (druhý pilíř a násep byly zrušeny při stavbě vlečky do hospodářského parku) a po úzkorozchodné dráze se dochovala část točny, část náspu přes údolí Lužnice a most přes řeku, který slouží jako stezka k pěšímu hraničnímu přechodu.

Kolejové schéma ŽST České Velenice - stav před elektrizací (do roku 2006)

Kolejové schéma ŽST České Velenice - stav před elektrizací (do roku 2008)


České Velenice - nádražní budova, 17. 05. 2001 České Velenice - pohled směr Gmünd NÖ
České Velenice 17. 5. 2001, nádražní budova České Velenice 9. 6. 1999, směr Gmünd NÖ

Fotogalerie 1: Železniční uzel České Velenice - obrazová dokumentace stavu před a po 23. 3. 1945


Nádraží Nádraží Nádraží Nádraží Nádraží Nádraží
Depo Depo Dílny (dnešní ŽOS) Dílny (dnešní ŽOS)

Výpravní budova stanice Gmünd kolem roku 1900
Stav trati před elektrizací
Kolejové schéma - stav před elektrizací (do roku 2006)

Kolejové schéma - stav před elektrizací (do roku 2006)

Trať je jednokolejná, neelektrizovaná, dlouhá 51,4 km, se začátkem ve stanici Gmünd NÖ ležící v km 161,9 a končí ve stanici České Budějovice v km 213,3 (osobní nádraží). Zábrzdná vzdálenost je 700 m, nejvyšší traťová rychlost 100 km/h, traťová třída dovoleného zatížení je D3 (22,5 t / 7,2 t). Organizování a provozování drážní dopravy je realizováno dle předpisu ČD D2. Traťové zabezpečovací zařízení v úseku České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic bylo 1. kategorie - telefonické dorozumívání, v mezistaničním úseku České Velenice - Nové Hrady je v km 171,6 hláska a zastávka Vyšné. V úseku Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice bylo traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - reléový traťový souhlas s indikací volnosti tratě. Staniční zabezpečovací zařízení 1. kategorie - mechaniceké bylo v Nových Hradech a Borovanech, v Jílovicích bylo 2. kategorie - ústřední stavědlo a v Nové Vsi u Českých Budějovic 3. kategorie - reléové + rychlostní návěstní soustava. Číselné označení trati dle knižního jízdního řádu (KJŘ) je 199 (užíváno v dalším textu), dle sešitového (SJŘ) a nákresného jízdního řádu (NJŘ) 705.

Geografie
Trať se nachází v podhůří Novohradských hor. Ze stanice Gmünd NÖ (km 161,9) nejprve klesá do údolí hraniční řeky Lužnice, po jejímž překročení dvoupolovým ocelovým mostem vchází po náspu přes zbytek údolí do stanice České Velenice (km 164,1). Před mostem přes Lužnici je doposud ukončena elektrizace trati z rakouské strany napěťovou soustavou 15 000 V 16,7 Hz st. Za Českými Velenicemi až po stanici Nové Hrady (km 177,2) trať prochází řídce osídlenou příhraniční oblastí se souvislými lesními plochami. Mezi těmito stanicemi se nachází zastávka a hláska Vyšné (km 171,6). Oblast není ani terénně náročná, proto i samotná trať je trasována v příznivých směrových i sklonových poměrech. Navíc před stanicí Nové Hrady trať vstupuje do údolí řeky Stropnice, kterého využívá až po Borovany. Příznivé podmínky údolí řeky pro trasování trati jsou však daní za především v dnešní době nepříznivou polohu tratě vůči městu Nové Hrady, kterému je stejnojmenná stanice vzdálena cca 4 km a obci Jílovice se stanicí vzdálenou cca 3 km.

Při vstupu do údolí Stropnice se trať bezprostředně přibližuje CHKO Třeboňsko, v okolí se nachází četné rybníky Novohradska. Oblast je navíc příznivá pro rozvíjející se cykloturistiku. V samotných Nových Hradech se nachází hrad, zámek a klášter a necelý kilometr od města se nachází přírodní zajímavost Tereziino údolí s hradem Cuknštejn.

Mezi stanicemi Hové Hrady a Jílovice se nachází zastávka Petříkov (km 181,9). Za stanicí Jílovice (km 187,0) se směrové a sklonové podmínky tratě začínají měnit. Před zastávkou Hluboká u Borovan (km 190,2) trať stoupá za pomoci oblouků do stanice Borovany (km 193,5), za kterou trať opouští údolí Stropnice a vstupuje do členitějšího terénu. Nachází se zde oblouky menších poloměrů a mnohé z nich dovolují v současnosti rychlost 85 - 75 km/h. Za stanicí Borovany následuje zastávka Radostice u Trocnova (km 196,2), do 9. června 2001 zvaná Trocnov zastávka, která je nejbližší jak rodišti Jana Žižky z Trocnova, tak městu Ledenice vzdálenému cca 3 km. Před zastávkou Trocnov (km 198,1) začíná trať klesat a za stanicí Nová Ves u Českých Budějovic (km 205,2) se přibližuje k řece Malši, podél které klesá severním směrem do Českobudějovické pánve. Před stanicí České Budějovice (km 213,3 - osobní nádraží, km 212,9 - seřaďovací nádraží) se nachází zastávka Nové Hodějovice (km 210,8).

Fotogalerie 2: ŽST České Velenice - stav před elektrizací

ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Výpravní budova z přednádražního prostoru
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky nad kolejí č. 6 na sever
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky nad nástupištěm č. 2 na jih
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky nad nástupištěm č. 2 na jih
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky mezi kol. č. 1 a 2 na sever
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Výpravní budova od kolejiště
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky nad kolejí č. 19 na jih
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Pohled z lávky na severní část ŽOS
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Pohled od ŽOS na výpravní budovu
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled z lávky nad kolejí č. 21 na sever
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Odbavovací hala, pohled směrem ke kolejišti
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Výpravní budova, pohled ze severní části nást. č. 2
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Kolejiště, pohled k jihu mezi kolejemi č. 2 a 1
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní zhlaví, pohled z koleje č. 1
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní zhlaví v úrovni depa
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Rotunda bývalého depa
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Depo - točna
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Interiér depa
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
"Deponovaná" 556.0304
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Depo - rotunda s točnou
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní část rotundy
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Depo, pohled od severu
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Obvod depa - již v likvidaci
 
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní zhlaví, odjezdová návěstidla
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Pilíř bývalého mimoúrovňového křížení
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní zhlaví, pohled do stanice
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Severní zhlaví, pohled do stanice
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Pozůstatek točny úzkorozchodných drah
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Napojení vlečky do hospodářského parku
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Železniční most přes Lužnici, pohled z východu
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Železniční most přes Lužnici, pohled ze západu
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Železniční most přes Lužnici - patrné pilíře pro tři koleje
ŽST České Velenice (1. 11. 2008)
ŽST České Velenice
1. 11. 2008
Podjezd jižního zhlaví - tzv. tunel

Současnost - stav po elektrizaci
Kolejové schéma - stav po elektrizaci

Kolejové schéma - stav po elektrizaci

Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1.stavba (ŽST České Velenice - SŽDC, přehled stavby)

Projekt elektrizace byl zpracován na základě zadání SŽDC, s. o. firmou SUDOP PRAHA, a. s. Stavba byla součástí Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje s rozpočtem 908 745 126 Kč. Fyzicky byla stavba zahájena 12. září 2006 s předpokládaným ukončením 30. dubna 2009. Stavební úpravy se týkaly především výstavby trolejového vedení, ale větší zásahy např. do směrových poměrů tratě prováděny nebyly. Trať č. 199 z Českých Velenic do Českých Budějovic, obdobně jako trať č. 226 z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí, je součástí Transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN), a to je jeden z hlavních důvodů pro realizaci elektrizace pro zajištění interoperability tratí do systému zařazených.

Trať je elektrizována napěťovou soustavou 25 000 V, 50 Hz st (sestava "S") s napojením na napěťovou soustavu 15 000 V, 16,7 Hz st mezi stanicemi Gmünd a České Velenice v místě státní hranice. Napájení zajišťují dvě spínací stanice (v ŽST České Budějovice a v ŽST Borovany) s ovládáním z elektrodispečinku v Českých Budějovicích. Další úpravy se týkaly především zabezpečovacího zařízení a dálkové kabelizace. Do elektrizace tratě byla zařazena i elektrizace stanice České Velenice, která byla původně součástí projektu elektrizace tratě České Velenice - Veselí nad Lužnicí (zahájení stavby 1. října 2008, ukončení 31. prosince 2012, s náklady 1 035 379 275 Kč). Stanice jsou vybaveny staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie (elektronické, ESA 11), s možností ovládání z jednotného obslužného pracoviště (JOP). Traťové zabezpečovací zařízení je též 3. kategorie, typu AH (bez hradla). Přejezdy jsou vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením v elektronické verzi s pozitivním signálem. Stanice Nové Hrady, Jílovice, Borovany a Nová Ves u Českých Budějovic jsou dálkově ovládány z dispečerského pracoviště v železniční stanici České Budějovice.

Úpravy směrových poměrů tratě byly realizovány jen v rozsahu dosažení maximální traťové rychlosti především v místech lokálních omezení traťové rychlosti (např. ve stanici Nové hrady ze 60 km/h na 100 km/h). V rámci předelektrizačních úprav (PEÚ) byla realizována výstavba nového železničního spodku a svršku, nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice (ve stanicích se jedná o peronizaci oboustrannými nástupišti s úrovňovým přístupem), úpravy železničních přejezdů, komunikací, mostů a výstavba protihlukových stěn. Maximální traťová rychlost zůstává zachována na 100 km/h především v úseku České Velenice - Jílovice, v následujícím úseku do Českých Budějovic maximálně 90 km/h z důvodu nepříznivějších směrových poměrů tratě. U zastávky Trocnov došlo k cca 1 m zahloubení tratě z důvodu nedostatečné výšky zdejšího silničního nadjezdu silnice II/155. I nadále je trať jednokolejná.

Kolejové schéma ŽST České Velenice - stav po elektrizaci

Kolejové schéma ŽST České Velenice - stav po elektrizaci


Fotogalerie 3: Stav trati/dopraven během elektrizace

ŽST Nové Hrady (15. 11. 2008)
ŽST Nové Hrady
15. 11. 2008
Kolejiště k česko- velenickému zhlaví
ŽST Nové Hrady (15. 11. 2008)
ŽST Nové Hrady
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Nové Hrady (15. 11. 2008)
ŽST Nové Hrady
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Nové Hrady (15. 11. 2008)
ŽST Nové Hrady
15. 11. 2008
Kolejiště - umístění nástupiště
ŽST Nové Hrady (15. 11. 2008)
ŽST Nové Hrady
15. 11. 2008
Kolejiště k jílovickému zhlaví
ŽST Jílovice (15. 11. 2008)
ŽST Jílovice
15. 11. 2008
Kolejiště k novohradskému zhlaví
ŽST Jílovice (15. 11. 2008)
ŽST Jílovice
15. 11. 2008
Kolejiště - umístění nástupiště
ŽST Jílovice (15. 11. 2008)
ŽST Jílovice
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Jílovice (15. 11. 2008)
ŽST Jílovice
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Jílovice (15. 11. 2008)
ŽST Jílovice
15. 11. 2008
Kolejiště k borovanskému zhlaví
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Kolejiště k jílovickému    zhlaví   
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Kolejiště - umístění nástupiště
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Čitelný původní název "Borovany - Trhové Sviny"
ŽST Borovany (15. 11. 2008)
ŽST Borovany
15. 11. 2008
Kolejiště k novoveskému zhlaví
Zastávka Trocnov (15. 11. 2008)
Zastávka Trocnov
15. 11. 2008
Zastávka s nadjezdem silnice II/155
Zastávka Trocnov (15. 11. 2008)
Zastávka Trocnov
15. 11. 2008
Bývalá výpravní budova
 
Zastávka Trocnov (15. 11. 2008)
Zastávka Trocnov
15. 11. 2008
Bývalá výpravní budova
 
Zastávka Trocnov (15. 11. 2008)
Zastávka Trocnov
15. 11. 2008
Směr Nová Ves u Č. B., vlevo bývala kolej č. 3
Zastávka Trocnov (15. 11. 2008)
Zastávka Trocnov
15. 11. 2008
Os 8611
 
ŽST Nová Ves u Českých Budějovic (15. 11. 2008)
ŽST Nová Ves u Č. B.
15. 11. 2008
Kolejiště k borovanskému zhlaví
ŽST Nová Ves u Českých Budějovic (15. 11. 2008)
ŽST Nová Ves u Č. B.
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Nová Ves u Českých Budějovic (15. 11. 2008)
ŽST Nová Ves u Č. B.
15. 11. 2008
Výpravní budova
 
ŽST Nová Ves u Českých Budějovic (15. 11. 2008)
ŽST Nová Ves u Č. B.
15. 11. 2008
Kolejiště k česko- budějovickému zhlaví


Fotogalerie 4: ŽST České Velenice - stav po elektrizaci

ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Most přes Lužnici
ve východním pohledu
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Most přes Lužnici
v západním pohledu
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské záhlaví, vlevo
výtažná kolej č. 101a
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví, pohled
od koleje 101a, výh. č. 1
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Podjezd ul. Vitorazské pod
gmünd. zhlavím ("tunel")
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
 
 
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské záhlaví,
pohled od výhybky č. 2
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví, kol. spoj-
ka 4/7 do nákladní skupiny
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví,
VNVK a obvod SDC
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví, zapoje-
ní obvodu SDC do VNVK 16
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví pohledem
z čelní rampy VNVK č. 16
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví pohledem
z boční rampy VNVK č. 14
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Gmündské zhlaví pohledem
z boční rampy VNVK č. 14
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Celkový pohled na gmünd-
ské zhlaví z lávky do ŽOS
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Zapojení koleje č. 15 od
ŽOS do gmündského zhlaví
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Kolej č. 15 před přecho-
dem ve vlečku ŽOS
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Situace osobní kolejové
skupiny pohledem z lávky
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Osobní kolej. skupina po-
hledem z lávky nad SK č. 6
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Výpravní budova v pohledu
z přednádražního prostoru
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Vestibulový trakt pohledem
z přednádražního prostoru
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Interiér vestibulu pohle-
dem k přednádraží
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Interiér vestibulu pohle-
dem ke kolejišti
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Interiérová výzdoba
v nádražní restauraci
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Výpravní budova pohledem
ze II. nástupiště, od SK 4
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní zhlaví pohledem
z I. nástupiště
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Osobní skupina pohledem
z prostoru mezi SK 1 a 2
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Osobní kolejová skupina
pohledem z SK 8 (VNVK)
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Odbočení vlečky do hospo-
dářského parku z SK 8
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Pozůstatek točny
úzkorozchodných dráh
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Prostor ukončení VNVK č. 8
 
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Vlečka do hospodářského
parku - konec rozvětvení
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Vlečka do hospodářského
parku - konec rozvětvení
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Celkový pohled na rotundu
bývalého depa
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Bližší pohled na rotundu
se zbytkem točny
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Pohled na kolejiště ŽST
od SK č. 13
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Pohled k severnímu
zhlaví od SK č. 13
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní zhlaví pohledem
od výh. č. 24
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Konec severního zhlaví
pohledem od výh. č. 27
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní zhlaví pohledem
do ŽST od výh. č. 27
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní zhlaví pohledem
z neužité mostní opěry
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní záhlaví pohledem
z opěr bývalých mostů
ŽST České Velenice (14. 10. 2011)
ŽST České Velenice
14. 10. 2011
Severní záhlaví
a zachované mostní opěry


V prosinci roku 2014 proběhla demolice objektů bývalého depa.

   NAHORU   

WebZdarma.cz