Poslední aktualizace: 4. července 2006
TRAŤ ČESKÉ BUDĚJOVICE - LIŠOV - TŘEBOŇ


TUTO TRAŤ NA MAPÁCH současných, ale ani na mapách z minulého století, kdy byla stavba trati aktuální, NENAJDETE. Hlavním důvodem, proč nebyla dráha realizována, je především táhnoucí se jednání o úpravách projektu (trasování). Ve dvacátých letech minulého století byl navíc předložen generální návrh, který již hovoří o stavbě trati nejen v úseku České Budějovice - Lišov - Třeboň, ale dále na Jindřichův Hradec. V jednání bylo začlenění dosud aktuálního projektu dráhy elektrické mezi Českými Budějovicemi a Třeboní do této stavby, nebo zcela nové trasování s parametry pro trať hlavní, která se měla stát součástí "Jižního tahu" definovaného až po Bratislavu.


Detailní projekt - Místní dráha s elektrickým pohonem Budějovice - Lišov - Třeboň (r. 1904)

|   Základní parametry + mapa   |   Uspořádání nosičů kontaktního vedení   |   Vozidla   |

Technický popis dráhy
Směr dráhy z Českých Budějovic přes Lišov do Třeboně byl určen a vyměřen na základě:
  1. předchozích všeobecných návrhů,
  2. zamýšleného pohonu elektrického,
  3. podmínek úřadů nařízených již při předchozím všeobecném projektu,
  4. podmínek vyhrazených předem koncesionáři.
Trať byla vedena z Českých Budějovic po stávající vojenské dráze a odbočuje až v km 3,35065. V tomto kilometru je také počítán km 0 samotné tratě. Odbočuje na severovýchod od oblouku s r = 300 m směřujícího vlevo. V km 0,20575 překračuje železným mostem o světlosti 400 m potok a následuje oblouk vpravo směrem na východ do zářezu, v blízkosti vojenských skladišť. Blízkost skladišť již není problémem, protože dráha má být poháněna elektřinou vyráběnou v ústřední stanici v Lišově. V km 1,4 následuje levý oblouk až do km 1,7/5 o r = 125 m. V tomto oblouku je navržena v km 1,5/6 zastávka pro město Rudolfov, těsně u silnice z Rudolfova do Hůr, vzdálená od centra města cca 500 m. Odtud je trať vedena severním směrem až k lázeňskému a výletnímu místu Libnič. Od km 1,75600 až do km 1,94300 byla navržena stanice Rudolfov (od centra města cca 750 m) zařízenou pro nákladní i osobní přepravu obcí Rudolfov a Hůry (Adamov). U silnice z Hůr do Voselna (dnes Úsilné) v km 2,8 je projektována zastávka pro obec Hůry. Po přejezdu silnice vedoucí z Hůr do Libniče v km 3,9, směřuje trať až do km 5,3/4 na severovýchod. Od km 4,3460 do km 4,48400 je projektována zastávka a nákladiště Libnič. Vzdálenost zastávky od středu obce je asi 500 m. Dále je trať vedena údolím Libničského potoka východním směrem, později téměř jihovýchodním od km 5,2 do km 7,1. Trať byla vedena tak, aby nebyly dotknuty cesty - promenády, místa oddechu atd. pro lázeňské hosty. Od km 6,06800 do km 6,26500 bylo požadováno nákladiště zvané Adolfov pro nakládku dřeva a lesních produktů. V km 6,57443 překračuje trať Libničský potok železným mostem o světlosti 30 m a přechází tak z levého na pravý břeh, protože:
  1. toto místo je pro přístup výhodnější,
  2. práce na levém břehu by byly mnohem nákladnější a náročnější,
  3. při výstupu z lesa cca v km 7,1 by trať byla vedena do močálu.
V km 7,7/9 překračuje trať kótu 553,284 m, předěl mezi Českými Budějovicemi s kótou 422,656 m (na vojenské dráze) a mezi Třeboní s kótou 431,478 m.

Odtud vede trať východním směrem do km 8,4, aby se vyhnula kopci ležícím pod Větrníkem, následuje levý oblouk, v km 8,7/8 se vyhne rybníku Hořejšímu (dnes Horní), v km 8,8/9 přejíždí cestu na Větrník a do Jelma a dále vede na východ až do km 12,0 u přejezdu silnice na Dolní Miletín. V km 9,7 trať protíná silnici z Lišova do Levína. Od km 10,09700 do km 10,29300 (respektive již od km 10,05000 pro elektrickou centrálu) je projektována stanice Lišov až k přejezdu silnice z Lišova do Hůrek. Stanice je vzdálena od centra města cca 500 m. V km 10,1 na levé straně je projektována elektrická stanice. Trať pokračuje kolem rybníka Dolní, vyhýbá se jeho močálům, překračuje v km 13,16574 železným mostem o světlosti 12,0 m náhon mlýna zvaného "Sosny", dále kolem rybníka Nový a překračuje v km 13,1/3 údolí potoka lučního. Od km 13,8370 do km 13,9790 je navrhována zastávka a nákladiště Štěpánovice, vzdálena od středu obce cca 500 m. Trať stoupá do km 16,0 u Vranína, od km 13,6 do 15,8/9 v přímém směru. V km 16,0 následuje oblouk vlevo. Od km 16,0260 do km 16,2260 je projektováno nákladiště Vranín pro nakládku dřeva a dalších lesních produktů. Od km 16,8985 do km 17,03150 je navržena zastávka a nákladiště pro Vranín dvůr, zvaný Kůna. V km 17,4 překročí trať cestu vedoucí z uvedeného dvoru "Kůna" do dvoru "Dvorec". Od km 17,6 do km 20,0 vede trať v přímém směru a od km 19,18100 do km 19,32900 je projektováno nákladiště Dvorce. V km 20,7 trať přetne silnici z Č. Budějovic do Třeboně, v km 21,9 vstupuje dráha na hráz rybníka Svět, který se až do km 22,6 rozprostírá ve vzdálenosti cca 14 až 20 m od tratě. V km 22,2/3 až km 22,6 vstupuje dráha do zámeckého parku. V km 22,6 přetíná trať silnici z Třeboně do Nových Hradů a zde je v km 22,61760 do km 22,79700 umístěna zastávka Třeboň město. V těchto místech mělo dojít také k napojení pivovaru na železniční síť. V km 22,80400 překračuje trať Zlatou stoku a promenádu železným mostem o světlosti 140 m a stáčí se těsně za mostem obloukem vlevo do severního směru, kde vstupuje do povodňového území. Odtud pokračuje dráha po náspu a řadě mostů přes zdejší strouhy a příkopy. V km 22,93294 klenutým mostem o světlosti 40 m a v km 23,00204 železným mostem o světlosti 70 m překračuje zavodňovací stoky. V km 23,12434 a 23,17244 překračuje vodní strouhy železnými mosty o světlosti 20 m a v km 23,20669 železným mostem pod úhlem 40o o světlosti 50 m a v km 23,26844 železným mostem pod úhlem 50o o světlosti 40 m strouhy zavodňovací. V km 23,42269 překročí opět zavodňovací strouhu železným mostem o světlosti 40 m a v km 23,49234 mostem železným pod úhlem 55o o světlosti 50 m. Odtud se trať stáčí obloukem vpravo do prostoru stanice Třeboň c.k. st. dr., která měla být přeložena do km 31,8 - 32,4 pro nevýhodnost umístění stanice stávající. V místech budoucí stanice je zatím projektována stanice prozatímní od km 23,67900 do km 23,93200.


Základní parametry:
Celková délka
Rozchod
Napájecí proud
Maximální sklon
Minimální poloměr oblouku
Šíře pláně
Šíře štěrkového lože (horní)
Výška štěrkového lože
Hmotnost kolejnic
Objem zemních prací
27 257 m
1 435 mm
750 V
35,00 ‰
125 m
4,00 m
3,00 m
0,25 m
21,75 kg/m
6 106 m3/km


Mapa tratě České Budějovice - Lišov - Třeboň (980 x 323 px)


Stanice, zastávky a nákladiště

Pořadové číslo Název stanice, zastávky, nákladiště Vjezdová Odjezdová Délka stanice Střed budovy Vzdálenost
výhybka v km m km
1 stanice
České Budějovice
- - - - -
2 zastávka
Rudolfov
- - - 1,547 1,547
3 stanice
Rudolfov
1,756 1,944 188,0 1,876 0,329
4 zastávka
Hůry
- - - 2,800 0,924
5 zastávka a nákladiště
Libnič
4,346 4,484 138,0 4,415 1,615
6 nákladiště
Adolfov
6,068 6,265 197,0 6,208 1,793
7 stanice
Lišov
10,097 10,293 196,0 10,183 3,975
8 zastávka a nákladiště
Štěpánovice
13,837 13,979 142,0 13,916 3,733
9 nákladiště
Vranín
16,026 16,226 200,0 - -
10 zastávka a nákladiště
Vranín důvr
16,898 17,031 133,0 16,960 3,044
11 nákladiště
Dvorce
19,181 19,329 148,0 - -
12 zastávka a nákladiště
Třeboň
22,617 22,797 180,0 22,695 5,735
13 stanice
Třeboň
23,679 23,932 253,0 23,614 0,919Směrové a sklonové poměry
Dráha byla projektována nejkratším možným směrem, ale zároveň v maximální míře přilehající k terénu, aby byla stavba co nejlacinější a tím byla i větší pravděpodobnost její realizace. Bylo tedy využíváno četných oblouků a větších sklonů, než na ostatních drahách, také proto, že byl zvolen pohon elektrický. Všechny oblouky jsou projektovány s přechodnicemi. Největší sklon dosahuje 35 ‰ a nejmenší poloměr oblouku je 125 m jako na trati s elektrickým pohonem z Tábora do Bechyně.

Rozdíl výšky mezi Českými Budějovicemi c.k. st. dr. s kótou 389,90 m a mezi předělem v km 7,7/9 s kótou 553,284 m je 163,384 m. Třeboň s kótou 431,478 m leží o 41,578 m výše, než počátek tratě v Českých Budějovicích.

Pořadové číslo Sklon v ‰ Délka sklonu
v m v % stavební délky celkem %
1 35,00 4 013,71 16,79
2 33,46 199,73 0,83
3 30,02 184,67 0,77
4 29,18 - 29,95 962,34 4,03
5 27,92 68,45 0,29
6 24,08 407,33 1,71
7 23,41 - 23,51 1 719,79 7,20
8 22,05 - 22,47 1 035,07 4,32
9 20,40 - 20,43 794,82 3,34
10 18,43 236,00 0,99
11 17,33 190,46 0,80
12 16,16 346,49 1,46
13 15,30 - 15,96 351,88 1,47
14 13,15 - 13,21 795,28 3,33
15 12,87 447,60 1,87
16 11,32 - 11,50 529,82 2,23
17 10,59 - 10,67 1 285,60 5,39
18 9,37 510,05 2,13
19 8,44 637,00 2,68
20 7,50 160,00 0,67
21 6,54 555,43 2,32
22 5,00 - 5,75 436,07 1,83
23 4,23 - 4,75 1 073,62 4,47
24 3,33 494,13 2,07
25 2,37 - 2,66 2 478,58 10,37
26 1,00 - 1,37 830,05 3,42
27 0,76 976,39 4,08 90,86
28 0,00 2 185,04 9,14 9,14
Celkem 23 006,00 100,00 % 100,00 %

Pořadové číslo Počet oblouků Poloměr v m Délka
v m v % stavební délky celkem %
1 53 > 1 000 16 763,09 70,04 70,04
2 1 1 000 279,25 1,16
3 2 500 133,50 0,56
4 5 300 684,15 2,87
5 6 250 711,52 2,99
6 13 200 1 692,22 7,07
7 15 150 1 909,44 7,99
8 10 125 1 752,83 7,32 29,96
Celkem 23 006,00 100,00 % 100,00 %

Rozměry součástí dráhy
Dráha byla projektována s normálním rozchodem 1 435 mm jako u drah hlavních, na které navazuje na obou koncích. Rozměry železničního svršku jsou uvedeny v Základních parametrech dráhy. Objekty železničního spodku jsou z kamene nebo z cihel a mosty od délky 20 m jsou železné konstrukce. Otevřené můstky do světlosti 60 cm s volným přepnutím kolejnice na pevných podkladech. Otevřené můstky o světlosti 1,00 m byly projektovány s dřevěnou konstrukcí, které jsou na dráze jen 4. Oplocení dráhy nebylo navrženo vyjma elektrickou centrálu v Lišově.

Parametry svršku byly dle tehdejších norem - ocelové kolejnice o hmotnosti 21,75 kg/m jako u dráhy tehdy již provozované z Tábora do Bechyně, o délce 12,00 m, s 16 dřevěnými pražci a s volným stykem. Na pražcích byly navrženy klínové podkladnice, délka pražců 2,3 m a výška 15 cm.Elektrická zařízení
Elektrárna byla situována do středu dráhy, tedy do stanice Lišov. Ve stanici byly navrženy 2 plynové motory o 250 KS, poháněné generátorovým plynem. Motory poháněly elektrické generátory pro třífázový proud na 5 000 V a přes rozvaděč veden po celé délce trati na dřevěných sloupech třemi dráty. Vedení bylo na místech křížení s pozemními komunikacemi chráněno ochrannou sítí. V každé stanici se nacházel transformátor, který transformoval proud o 5 000 V na 750 V, který byl již přímo veden do kontaktního vedení.

Kontaktní vedení tvořily 2 dráty o průměru 9 mm, nesených na dvou dřevěných sloupech, spojených nahoře železnou trubkou. Elektrické vozy byly odvozeny z konstrukce vozů pro trať Tábor - Bechyně, se 2 kontaktními sběrači, kterými byl proud veden do 2 třífázových motorů.
Vozidla
2 motorové vozy II./III. třídy
10 nákladních vozů

Čtyřosý motorový vůz
s odděleními II. a III. tř. a prostorem pro zavazadla

Počet sedadel II. tř.: kuřáci 8, nekuřáci 2
Počet sedadel III. tř.: kuřáci 20, nekuřáci 10

Vlastní hmotnost vozu bez elektr. zařízení: 13,5 t
Hmotnost elektr. zařízení: 5,3 t
Celková hmotnost adhezní: 18,8 t

Náklady na dráhu včetně ústřední elektrické stanice:
Kor. 2 480 000

Náklady na 1 kilometr stavební délky (23,906 km):
Kor. 96 410

   NAHORU